Начало За сайта Общи условия за ползване на Царево.Инфо

Общи условия за ползване на Царево.Инфо

Общи условия за ползване на Царево.Инфо

Сайтът* tsarevo.info е собственост на дружеството Ем Джи Лаб ЕООД, регистрирано по Търговския закон на Република България със следните данни:

 • Наименование: Ем Джи Лаб ЕООД (ЕМ ДЖИ ЛАБ)
 • ЕИК/БУЛСТАТ : 204701577
 • Седалище и адрес на управление: гр. Царево, ул. Любен Каравелов №5
 • Данни за кореспонденция: гр. Царево, ул. Любен Каравелов №5
 • Телефон: 0887 09 64 84
 • Email: privacy@tsarevo.info

За целите и по смисъла на настоящите Общи условия за ползване, Ем Джи Лаб ЕООД ще се изписва за краткост като ЕМ ДЖИ ЛАБ, а Интернет страницата tsarevo.info, ще се изписва като ЦАРЕВО.ИНФО.

Настоящите Общи условия за ползване, за краткост ОБЩИ УСЛОВИЯ, уреждат предоставяните чрез ЦАРЕВО.ИНФО информационни и търговски услуги и наричани за краткост УСЛУГИ.

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат отношенията между ЕМ ДЖИ ЛАБ и всяко лице, наричано по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, което ползва ЦАРЕВО.ИНФО и/или УСЛУГИТЕ, предоставяни чрез него.

Моля, прочетете изцяло публикуваните ОБЩИ УСЛОВИЯ преди да използвате УСЛУГИТЕ, предлагани от ЦАРЕВО.ИНФО. С визуализирането на ЦАРЕВО.ИНФО всеки ПОТРЕБИТЕЛ автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу. Потвърждаването на тези ОБЩИ УСЛОВИЯ е необходимо и задължително условие от сключването на договора между всеки ПОТРЕБИТЕЛ и ЦАРЕВО.ИНФО.

*„Сайт“ – интернет ресурс, изразяващ се във файлове, програми, текст, звук, картина, изображение и/или други материали, достъпни чрез домейна tsarevo.info.

Съдържание

 1. Предоставяни услуги
 2. Идентификация и регистрация. Лични данни
 3. Поръчка
 4. Цени
 5. Плащане
 6. Доставка
 7. Отказ от договор и замяна
 8. Гаранции и рекламация
 9. Едностранно прекратяване
 10. Интелектуална собственост
 11. Прекратяване и разваляне на договора
 12. Органи регулиращи дейността
 13. Спорове
 14. Спасителна клауза
 15. Изменение на общите условия
 16. Приложимо право
 17. Поддържане на регистър

01. Предоставяни услуги

Чл. 1. Услугите, предоставяна от ЦАРЕВО.ИНФО на ПОТРЕБИТЕЛЯ, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

Чл. 2. Услугите, които ЦАРЕВО.ИНФО предлага включват, но не се ограничават до:
Чл. 2 (1) ЦАРЕВО.ИНФО предоставя информация за туристически и други маршрути, забележителности, събития и други;
Чл. 2 (2) ЦАРЕВО.ИНФО предоставя възможност за създаване на потребителски профили посредством регистрация и достъп до секции, изискващи регистрация;
Чл. 2 (3) Изпращане по email на бюлетин и уведомления;
Чл. 2 (4) Публикуване на новини;
Чл. 2 (5) Предоставяне на възможност за създаване и споделяне на дигитално съдържание;
Чл. 2 (6) ЦАРЕВО.ИНФО e електронен магазин, достъпен чрез домейна tsarevo.info, чрез който ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат възможност да сключват договори за услуга, покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЦАРЕВО.ИНФО стоки;

02. Идентификация и регистрация. Лични данни

Чл. 3 (1) ЕМ ДЖИ ЛАБ идентифицира Потребителите на сайта чрез техните IP адреси и чрез използването на бисквитки.
Чл. 3 (2) ЕМ ДЖИ ЛАБ има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от ЕМ ДЖИ ЛАБ.

Чл. 4 (1) ЕМ ДЖИ ЛАБ полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за ПОТРЕБИТЕЛЯ, станала му известна по повод на регистрацията – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
Чл. 4 (2) В регистрационната форма, попълвана от ПОТРЕБИТЕЛЯ при регистрацията, ЕМ ДЖИ ЛАБ обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
Чл. 4 (3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за ЕМ ДЖИ ЛАБ възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Чл. 5 (1) ЕМ ДЖИ ЛАБ събира и използва информацията по чл. 4 за целите, предвидени в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на ПОТРЕБИТЕЛЯ (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за ЕМ ДЖИ ЛАБ.
Чл. 5 (2) С приемането на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор и директния макретинг.

Чл. 6 (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) на ЦАРЕВО.ИНФО, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.
Чл. 6 (2) Чрез натискане на виртуалния бутон „Регистрация“, имащо силата на писмено потвърждение на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на ЕМ ДЖИ ЛАБ, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. ЕМ ДЖИ ЛАБ може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ е достъпен на ЦАРЕВО.ИНФО по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.
Чл. 6 (3) При попълване на заявлението за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни ЕМ ДЖИ ЛАБ има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Чл. 7 (1) При регистрацията си ПОТРЕБИТЕЛЯ получава уникално потребителско име и парола за достъп до услугите, достъпни през ЦАРЕВО.ИНФО.
Чл. 7 (2) Потребителското име, с което ПОТРЕБИТЕЛЯТ се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на електронния магазин на ЦАРЕВО.ИНФО.
Чл. 7 (3) Регистриращият се в качеството на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява. С приемането на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ той гарантира и потвърждава, че има договорни отношения с регистрираното от него дружество-потребител. При въвеждането на некоректна или подвеждаща информация страната се лишава от правото на достъп до услугите на уебсайта ЦАРЕВО.ИНФО.
Чл. 7 (4) ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно ЕМ ДЖИ ЛАБ в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

Чл. 8 (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп в режим on-line до УСЛУГИТЕ, предоставяни чрез ЦАРЕВО.ИНФО, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от ЕМ ДЖИ ЛАБ. За да може да ползва част от УСЛУГИТЕ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да въведе потребителското си име и парола.
Чл. 8 (2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.

03. Поръчка

Чл. 9 (1) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ използват интерфейса на ЦАРЕВО.ИНФО, за да сключват договори с ЕМ ДЖИ ЛАБ за предлаганите стоки и услуги.
Чл. 9 (2) Договорът за покупко-продажба на стока или за услуга се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от ЕМ ДЖИ ЛАБ.
Чл. 9 (3) При липса на наличност от дадена стока или невъзможност за извършване на дадена услуга ЕМ ДЖИ ЛАБ си запазва правото да откаже поръчката.

Чл. 10 (1) След избиране на една или повече стоки или услуги, предлагани на ЦАРЕВО.ИНФО, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да добави същите в списъка си със стоки или услуги за покупка.
Чл. 10 (2) Необходимо е ПОТРЕБИТЕЛЯТ да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на електронния магазин.
Чл. 10 (3) При извършване на поръчка, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

04. Цени

Чл. 11 (1) Цените на продуктите, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на ЦАРЕВО.ИНФО към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.
Чл. 11 (2) Цените на продуктите ВКЛЮЧВАТ ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

Чл. 12 ЕМ ДЖИ ЛАБ си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина продукти и услуги, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

Чл. 13 (1) ЕМ ДЖИ ЛАБ може да предоставя отстъпки за продуктите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от ЕМ ДЖИ ЛАБ. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).
Чл. 13 (2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока/услуга.

05. Плащане

Чл. 14 Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ връща продукт с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху продукта и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

Чл. 15 (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да заплати цената на поръчаните стоки/услуги като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности – банков превод, чрез дебитна/кредитна карта и чрез системата на ePay.bg.
Чл. 15 (2) Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.
Чл. 15 (3) Не се приемат плащания с карти издадени в следните държави: САЩ, Канада, Бразилия, Мексико, Австралия, Нова Зеландия, Обединени Арабски Емирства, Белиз, Бахрейн, Колумбия, Тринидад и Тобаго, Кувейт, Индия и Нигерия.

Чл. 16 Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, то ТОЙ може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията, и/или таксите на такава трета страна.

Чл. 17 ЕМ ДЖИ ЛАБ не носи отговорност, ако даден метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на ЕМ ДЖИ ЛАБ.

06. Доставка

Чл. 18 (1) Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер или Български Пощи до посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ, освен ако противното не е изрично указано на ЦАРЕВО.ИНФО. Цената за доставка 4.00 лв. и е с еднаква стойност за територията на цялата страна.
Чл. 18 (2) Доставката е за сметка на ЕМ ДЖИ ЛАБ при поръчка на стоки на стойност над 75 лв. или ако тя е направена от населено място на територията на община Царево.
Чл. 18 (3) Преди изпращане на поръчаната стока, ЕМ ДЖИ ЛАБ има право да се свърже с ПОТРЕБИТЕЛЯ на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.
Чл. 18 (4) ЕМ ДЖИ ЛАБ не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ПОТРЕБИТЕЛЯ е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

Чл. 19 Доставката се извършва в рамките на 2-3 работни дни. При извънредни обстоятелства ЕМ ДЖИ ЛАБ си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Чл. 20 Поръчаните стоки се доставят срещу подпис, като по-големите пратки (по преценка на куриера) се доставят до входа на сградата.

Чл. 21 ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

Чл. 22 (1) При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките.
Чл. 22 (2) Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката.

Чл. 23 ЕМ ДЖИ ЛАБ си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане, и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

07. Отказ от договор и замяна

Чл. 24 (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от ПОТРЕБИТЕЛЯ или от трето лице, а при договор за услуга – от сключване на договора за услуга.
Чл. 24 (2) За да упражни правото си по настоящата клауза, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да уведоми недвусмислено ЕМ ДЖИ ЛАБ за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките/услугите, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето направило поръчката, данни на лицето приело доставката, както и дата на доставката.
Чл. 24 (3) ЕМ ДЖИ ЛАБ публикува на ЦАРЕВО.ИНФО формуляр за упражняване правото на отказ от договора.
Чл. 24 (4) За упражняване правото на отказ ЕМ ДЖИ ЛАБ предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и изпрати по електронен път чрез ЦАРЕВО.ИНФО стандартен формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи ЕМ ДЖИ ЛАБ незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.
Чл. 24 (5) ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на ЕМ ДЖИ ЛАБ или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е упражнил правото си на отказ от договора.
Чл. 24 (6) При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.
Чл. 24 (7) ЕМ ДЖИ ЛАБ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
Чл. 24 (8) В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не изпълни задължението си по алинея 5, не уведоми ЕМ ДЖИ ЛАБ за забавяне и не предостави уважителна причина за същото, се счита, че ТОЙ е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.
Чл. 24 (9) Когато във връзка с изпълнението по договора ЕМ ДЖИ ЛАБ е направил разноски и ПОТРЕБИТЕЛЯ се откаже от договора, ЕМ ДЖИ ЛАБ има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

Чл. 25 (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да се откаже от договора в случай, че предмет на същия са: предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;
Чл. 26 ЕМ ДЖИ ЛАБ възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ заплатената от него цена за върнатите стоки.

Формуляр за отказ от договора

08. Гаранции и рекламация

Чл. 27 (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката или услугата с договореното/поръчаното, когато след доставката са открити несъответствия с договора за продажба.
Чл. 27 (2) ЕМ ДЖИ ЛАБ не носи отговорност в случай на:

 • Разлика в цветовете на стоката с тези на монитора на клиента;
 • Разлика в размера на дреха до 2 см;
 • Естествено износване на стоките;

Чл. 28 Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето ѝ, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.

Чл. 29 ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието.

Чл. 30 (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да предяви рекламация на стоката или услугата, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.
Чл. 30 (2) Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, ЕМ ДЖИ ЛАБ ще запази на ПОТРЕБИТЕЛЯ първоначалните гаранционни условия.

Чл. 31 (1) При предявяване на рекламацията ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.
Чл. 31 (2) Рекламацията се подава устно на посочения от ЕМ ДЖИ ЛАБ телефон или писмено, чрез посочения имейл (за предпочитане), по поща или подадена до адреса на дружеството. ЕМ ДЖИ ЛАБ представя на ЦАРЕВО.ИНФО достъп до формуляр за рекламация.
Чл. 31 (3) При предявяване на рекламация ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, както и адрес, телефон и email за контакт.
Чл. 31 (4) При подаване на рекламация ПОТРЕБИТЕЛЯТ задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

 1. касова бележка или фактура;
 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
 3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер;

Чл. 32 (1) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.
Чл. 32 (2) Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
Чл. 32 (3) Ако ЕМ ДЖИ ЛАБ е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.
Чл. 32 (4) Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

Чл. 33 (1) ЕМ ДЖИ ЛАБ поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.
Чл. 33 (2) Когато ЕМ ДЖИ ЛАБ удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра и предоставя задължително един екземпляр на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Чл. 34 (1) ЕМ ДЖИ ЛАБ при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.
Чл. 34 (2) Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.
Чл. 34 (3) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за ПОТРЕБИТЕЛЯ. ТОЙ не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й и не понася значителни неудобства.

Чл. 35 (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:

 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
 2. намаляване на цената;

Чл. 35 (2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
Чл. 35 (3) ЕМ ДЖИ ЛАБ е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от ПОТРЕБИТЕЛЯ сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
Чл. 35 (4) ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Форма за рекламация

  Поръчано на:
  Получено на:
  Предпочитан начин на удовлетворение за стоки
  Предпочитан начин на удовлетворение за услуги


  Прилагам следните документи


  09. Едностранно прекратяване

  Чл. 36 ЕМ ДЖИ ЛАБ има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

  10. Интелектуална собственост

  Чл. 37 (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на ЦАРЕВО.ИНФО (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на ЕМ ДЖИ ЛАБ или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на ЕМ ДЖИ ЛАБ и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
  Чл. 37 (2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на ЦАРЕВО.ИНФО, ЕМ ДЖИ ЛАБ има правото да претендира обезщетение за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
  Чл. 37 (3) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на ЦАРЕВО.ИНФО.

  Чл. 38 (1) ЕМ ДЖИ ЛАБ се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормален достъп до предоставяните услуги.
  Чл. 38 (2) ЕМ ДЖИ ЛАБ си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. ЕМ ДЖИ ЛАБ има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в ЦАРЕВО.ИНФО.

  11. Прекратяване и разваляне на договора

  Чл. 39 Освен в случаите, предвидени в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на ЕМ ДЖИ ЛАБ или прекратяване поддържането на ЦАРЕВО.ИНФО.

  Чл. 40 Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

  Чл. 41 Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

  12. Органи регулиращи дейността

  Чл. 42 Органите, регулиращи дейността на ЕМ ДЖИ ЛАБ са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД). Те имат следните координати:

  За КЗП:

  • Уебсайт: kzp.bg
  • Тел: 0700 111 22
  • Email: info@kzp.bg
  • Адрес: София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

  За КЗЛД:

  • Уебсайт: cpdp.bg
  • Тел: 02/91-53-518
  • Email: kzld@cpdp.bg
  • Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

  13. Спорове

  Чл. 43 (1) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), който позволява на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.
  Чл. 43 (2) Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между ПОТРЕБИТЕЛИ и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.
  Чл. 43 (3) Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между ПОТРЕБИТЕЛИ и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги.
  Чл. 43 (4) Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между ЕМ ДЖИ ЛАБ и ПОТРЕБИТЕЛ е Обща Помирителна комисия със седалище Бургас и район на действие територията на област Бургас.
  Чл. 43 (5) Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите – членки на Европейския съюз може да намерите ТУК.

  14. Спасителна клауза

  Чл. 44 Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

  15. Изменение на общите условия

  Чл. 45 (1) ЕМ ДЖИ ЛАБ се задължава да уведоми ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за всяко изменение в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ имейл адрес.
  Чл. 45 (2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да уведоми ЕМ ДЖИ ЛАБ в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.
  Чл. 45 (3) В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от ПОТРЕБИТЕЛЯ без възражения.

  16. Приложимо право

  Чл. 46 По всички неуредени от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

  17. Поддържане на регистър

  ЕМ ДЖИ ЛАБ поддържа регистър на дейностите по обработване, за които отговоря. Този регистър съдържа цялата по-долу посочена информация:

  • името и координатите за връзка на администратора;
  • целите на обработването;
  • описание на категориите субекти на данни и на категориите лични данни;
  • категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, включително получателите в трети държави или международни организации;
  • когато е възможно, предвидените срокове за изтриване на различните категории данни;
  • когато е възможно, общо описание на техническите и организационни мерки за сигурност;