Начало » Обществени услуги в Царево и региона » Образование и обучение в Царево и региона » ОДЗ Делфинче гр. Ахтопол

ОДЗ Делфинче гр. Ахтопол

807

Информация за контакт

ОДЗ Делфинче гр. Ахтопол

гр. Ахтопол, ул. Васил Левски №6

0590 62265

cdgahtopol@abv.bg

cdgDelfinche

5/5 (1)

Оставете оценка

През 28 декември 1979 г. в град Ахтопол е открита целодневна детска градина. Директор е Стефана Долапчиева, учителки са Стоянка Димова и Катя Георгиева. С общите усилия на учители и родители се оформя двора с уреди и осветителни тела. На 22.05.1981 година излиза решение на окръжна комисия – детската градина да носи името „Митко Палаузов”. Броят на групите е две.

През месец ноември 1984 година е завършено художествено пано на западната фасада на градината по мотиви от български народни приказки, изработено от художника Владимир Ценов. Паното предизвиква интерес и до днес е обект на фотографии.

През 1986 година е открита трета група към ЦДГ, временно помещаваща се в битовата сграда на ТПК ”Колективен труд”.

От 2011 година ОДЗ Делфинче гр. Ахтопол преминава на делегиран бюджет. От месец април 2012 година, с решение на Общински съвет гр. Царево, името на детската градина е променено на ЦДГ Делфинче.

От септември 2012 година е открита яслена група, назначени са две медицински сестри и 2 детегледачки. Детската градина се преименува отново на ОДЗ Делфинче гр. Ахтопол и в нея има 100 деца, разпределени в три градински и една яслена група.

През 2014 година се отбеляза 35 годишен юбилей на детската градина.

Детското заведение се посещава от деца от три населени места – град Ахтопол, село Варвара и село Синеморец. Обхванати са всички подлежащи на задължително обучение деца.

ОДЗ Делфинче гр. Ахтопол разполага с просторна сграда, слънчеви зали, много сервизни помещения, физкултурен салон, локално парно и обширен двор. През лятото в минали години са гостували деца от различни детски градини и домове от страната. Природните условия – климат и плажна ивица са притегателния фактор.

Екипът е амбициозен и работи всеотдайно за развитие и утвърждаване авторитета на детската градина. Директор е Н.Паскова, старши учителите са Е. Цветкова, Д. Катранджиева, Й. Петкова, С. Блацалиева, Г. Петкова, учител – Зл. Дикова, административен персонал – М. Стоева, Ст. Анестиева, непедагогически – Т. Малалиева, К. Стоева, И. Тодорова, П. Русинова, Й. Йорданова, Р. Грудева, А. Костадинов, м.сестри- Н. Цветкова, Р. Маврова, Т. Димитрова.

Днес ОДЗ Делфинче гр. Ахтопол функционира с три градински и една яслена група, общо 90 деца. Градината е място с естетична и комфортна среда за децата. Всички изяви и инициативи на градината не остават незабелязани – срещат подкрепа на общинско и местно ниво. Амбициите на ОДЗ Делфинче гр. Ахтопол са да поддържа все така високо авторитета на предучилищното възпитание в града и да е желано и притегателно място за деца и родители.

Правила за приемане и записване на деца в ОДЗ Делфинче гр. Ахтопол

Постъпването на деца в общински ОДЗ на територията на Община Царево се осъществява по желание на родителите. Приемат се деца, на които поне единият родител е с постоянен или настоящ адрес на територията на Община Царево. Това ограничение не се прилага при наличие на свободни места.

Предучилищната подготовка на децата две години преди постъпването им в първи клас е задължителна, но не по-рано от годината, в която детето навършва 5-годишна възраст.

Освобождаването на децата от подготвителна група за постъпването им в първи клас е по преценка на родителите.

ПРИЕМЪТ на деца се извършва с подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ към което се прилагат следните ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:
 • Копие на удостоверение за раждане на детето, като при подаване на заявлението се представя и оригиналът
 • Лична карта на родителя
 • Официален документ от работодател, удостоверяващ, че родителят /настойникът/ работи
 • За самооусигуряващи се лица – копие на осигурителна книжка, заверена от НОИ за текущата година или копи от документите, удостоверяващи внесените осигурителни вноски
 • За отпуск по майчинство – служебна бележка
Към заявлението се прилага и следните ДОКУМЕНТИ, УДОСТОВЕРЯВАЩИ наличие на определени обстоятелства:
 • Препис-извлечение от акт за смърт на родител на дете – сирак или полусирак
 • Удостоверение з араждане на друго дете- брат/сестра, посещаващо същото детско заведение, и за деца-близнаци
 • Съдебно решение или писмо от Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Царево за дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или в семейство на роднини и близки
 • Експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК/ при установено увреждане на дете /50% и над 50%/
 • Експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК/ за установена намалена трудоспособност на един от родителите /90% и над 90%/

При подаване на заявлението и придружаващите го документи подателят получава пореден входящ номер, издаден от детското заведение. Родителят се запознава с Правилата за прием на деца в ОДЗ.

Записването на приетите деца в яслена група СЕ ИЗВЪРШВА СЪС СЛЕДНИТЕ задължителни документи
 • здравнопрофилактична карта, попълнена от личния лекар на детето
 • еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли) и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла
 • изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето в яслата
 • изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в яслата
 • данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.)
 • медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина
Задължителни документи при записване на приетите деца в І, ІІ, ІІІ и/или подготвителна група
 • Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар
 • Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина
 • Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина
 • Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.)
 • Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина

Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска ясла, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени с протокол от РЗИ.