Село Кондолово (галерия)

Странджанският говор е български диалект, представител на източните рупски говори. В понятието източни рупски говори се включват странджанските и тракийските говори на българския език.

Рупските народни говори (най-голямата диалектна група в България) стоят много близо до кирилометодиевския (старобългарския) език. В говора на странджанските рупци има старинни славянски думи: „по̀дзима“ (есен), „домовит“ (заможен), „изник“ (изгрев), „бръстя“ (отсичам габърови клонки за храна на животните), „жѐлва“ (костенурка) и др. Има също така и една неголяма група думи от гръцки и романски произход: „ха̀ркома“ (меден котел), „ла̀хана“ (зеле), „ска̀ла“ (дървена стълба), „меса̀ль“ (покривка за софра) и др.

Особености на странджанския говор

По-важните характерни особености на странджанския говор са следните:

1. Наличие на дълги меки съгласни л̄’, н̄’, к̄’, г̄’: бѝл̄’е (билка), зèл̄’е (лапад), фил̄’è (филия), лѝл̄’ен (люляк), х’ил̄’à̀да, кòл̄’е (колове), имàн̄’е (имане), сѝрен̄’е, кàмен̄’е (камъни), рàн̄’ет (ранèн), цвèк̄’е (цвете), брàк̄’е (братя), мọмчèк̄’а (момчета), ливàг̄’е (ливади).

2. Преход на меки т’, д’ в к’, г’: пък’ (път), пек’ (пет), дèвек’, о̥цèк’, в’ềж’г’и (вежди).

3. Член за мъжки род единствено число след твърда съгласна -ът, a след мека -е̥т: гърбъ̀т, долъ̀т, носъ̀т, л’àбът, стòлът; мъжè̥т, зèте̥т, езѝке̥т, кòше̥т, козàре̥т.

4. Лексикални особености като пòтọн (под), съ̀сек (хамбар), кой (щъркел), бàгр’ạ (боядисвам), ọзноб’àвạм (осланявам). Срещат се и много заемки от гръцки език като ми (не, недей), лѝдạ (свинска мас), кунѝзмạ (икона), врис (извор), пòтурạ (по-късно) и др.

Разпространение на странджанския говор

Понастоящем странджанският говор е разпространен изключително в българската част на планината Странджа, както и от преселници в Бургас и Варна. В миналото той е бил разпространен също в южна Странджа и източна Тракия, но след Балканските войни тези територии стават притежание на Турция и местното население бива изселено в България.

Старите рупски селища в Странджа са: Резово, Българи, Кондолово, Граматиково, Сливарово, Малко Търново, Бръшлян, Звездец, Стоилово, Бяла вода, Калово, Заберново, Визица (не се включват рупските изселвания от планината през различните епохи). След Междусъюзническата война (1913 г.) рупското население от централна, южна Странджа и източна Тракия се установява в северозападните окрайнини на областта в селата Евренозово, Близнак, Младежко, Белеврен и по крайбрежните селища Ахтопол, Василико (Царево), Каланджа (Синеморец), Кости, Бродилово, Варвара, Велика, Фазаново, Китен и Приморско.

Пример за странджански говор

Запис от село Стоилово, Малкотърновско (записал Иван Илиев). Източник: БАН

Речник с думи от странджанския говор


аба̀ – дебел плат, връхна дреха;
абаджѝя – шивач на аби
авджѝя – ловец
ага̀ле-ага̀ле – полека-полека
адѐт – обичай
аджамѝя – неопитен
а̀джеба – дали наистина
ай нва̀, ай сва̀ – ей онова, ей това
айля̀к – свободен, без работа
а̀йол? – укорително, недоволно обръщение
акра̀н – връстник
акъ̀л – ум
аланджѝя (ялънджѝя) – лъжец, измамник
алъщѝсвам – свиквам
ана̀тема (да те ана̀тема!) – да опустее! (анатемосване, проклятие, често шеговито)
а̀нжък – точно така
а̀пачик – отворен широко
арадѝсва (ми) – пригажда ми, отразява ми се добре
аратлѝк – приятел
а̀ргенлия – човек, който се разддава
арнау̀цки пупѐрь – лютиви чушки
арнѝсвам – преставам, спирам, отказвам се, напускам
артѝсва – остава
артъ̀к – излишък
а̀ртък – в края на краищата, нима
аслъ̀ – и без това, наистина
асма̀ – лоза
афѝф – некачествено, съмнително
ахма̀к – прост, неук
ачигь́оз – оперен, пробивен човек
ая̀змо – свещен извор


ба – да(съгласие)
ба̀ба – жена, която помага при раждане, свекърва
ба̀берка – дребен, недоразвит царевичен кочан
ба̀бичка – черво, пълнено с кълцан дроб и месо
ба̀бузун – гроздобер
ба̀вя – 1.преча 2. забавлявам, грижа се за дете
ба̀гря – боядисвам
бадева̀ – безплатно, напразно
база̀ря – уважавам, ценя
баѝр – хълм, височина
байгъ̀н – омръзва ми
бакрачѐ – бакърче, менче
бактъ̀н – омръзва ми
ба̀кю – батко, бате
балтѝя – брадва
бараба̀р – заедно, в едно
ба̀рам – пипам
ба̀рем (ба̀ре) – поне
барму̀к – пиянде
бастѝсвам – унищожавам, ликвидирам
баталя̀свам – изоставям (нива, къща)
батардѝсвам – развалям
ба̀хур – пълнени с дроб варени свински черва
ба̀цкам – целувам
баялдѝсвам – прилошава ми, припадам
бая̀т – остарял, не пресен
башка̀ – отделно
бая̀ (бая̀кь) – доста
бѐзбели – изглежда, вероятно, сигурно, значи
бекя̀р/ин – ерген, неженен мъж
белгѝя – камък за точене на режещи инструменти
белѝда – джобно ножче
белѝца – вид дребна риба (от р. Велека)
белнѝ (беллѝ) – ясно е, личи си
бѐльким – дано, нима
бендѝсвам – харесвам
берба̀кь – напрашен, замърсен
берба̀т – разтурен човек
берекѐт – плодородие
билю̀к – множество
бѝллье – билка
биля̀ – дори, даже
бия̀ло – дървено чукало
бла̀го – сладко
бласту̀нка(блесту̀нка) – светулка
бла̀сам – намирам, виждам
блеь́ок – заблеян
бля̀йко – разсеян човек
бо̀дка (бунела) – вилица
бо̀зав – бежов
бол – много
борсу̀к – язовец
босѝлко – попово прасе
боста̀ле (буста̀ле) – стари, застъпени обувки
бо̀шлаф – празна работа (приказки)
брав – животно
бра̀де – забрадка
брактѝсвам – помятам, абортирам
бре – бе
бру̀ля – бруся (дърво)
брус – камък за наточване на режещи инструменти
брухтѝ, бру̀фка – блика на силна струя
буба̀кь – памук
бу̀гла – голяма заетост, много работа
буда̀к – остатък от клон върху стебло
будала̀ – глупак
букаѝ – окови за животно
бу̀лко – снахо (обръщение)
бурѝло – съд за избиване на масло от мляко
бурѝя – димоотводна тръба за печка
бъ̀згам – захвърлям (с погнуса)
бъ̀кел (бъклица) – дървен съд за питейна вода (5-8 л.)
бълво̀ч – повърнато
бърдѝло – част от домашен стан
бъ̀рни – устни
бърчѝна – височина
бъхта̀ – бия
бя̀ли – бели


ва̀гюлица – малка бавачка на дете
вадим – напояваме
ва̀льчест – объл
ва̀рда! – Пази се
ва̀ркам се – надпреварвам се
ватра̀ль (вътра̀ль) – ръжен за изгребване на жар
вдя̀кь е – вижда се
вѝдело (по видело) – светло (по светло)
вѐке, вейке – вече
велѐнче – елек, обшит с гайтани
венно – заедно
винтѐр – мрежа (капан) за риба
вкьо̀хвам се – упорствам, заинатявам се
вкьо̀хън – изнервен
вла̀шка – царевица
влю̀тнат – вкиснат
вощенѝца – свещ от пчелен восък
врис, врись – извор, чешма
врът (врет) – всички
вта̀сва – узрява, бухва (за тесто)
втиньньо – дървено приспособление за отделяне на влакната от твърдите частици на ленени и конопени стръкове
вчѐснат – сгъстен
възгищѝсвам се – отказвам се
въ̀знак – на гръб
въ̀льк – вълк
въ̀рло – стръмно
въртико̀лница – увеселителна Т-образна въртележка
върто̀глав – откачен, непослушен
въртогла̀вие – болест при овцете
върто̀п – водовъртеж
въ̀ршина – върха от клона на дърво
въ̀сеница – гъсеница
вътра̀ль – дълго метално пособие за разравяне на огън
въ̀тък – кръстосани нишки в основата на тъкънта
вя̀йка – клонче, вейка
вя̀шки, вя̀жки – вежди


га – кога
гага̀лька – оронен царевичен кочан
га̀либа – вероятно, изглежда
гaмотисаньнья – караница, проклятие
га̀нгара – джанка
гарага̀шка (гърага̀шка) – сврака
гаро̀гажица (грогажица) – сойка
га̀че – сякаш, като че ли
гевезя̀ се – глезя се
гера̀нь – кладенец
герелия – управия
герѐн – пасище, влажно място
геренн́да – билка (хилядолистен морач)
геч – късно
гла̀веж – годеж
главя̀ се – сгодявам се
главенѝк (глевенѝк) – годеник
главѝна – централна част на колело
гла̀мав – ненормален
глист – земен червей
гловешья – годежи
говѐя – постя
горки – горкия (употребява се при споменаване на умрял човек)
госкье – гости
гошо̀глав – гологлав
грѝбка (огрѝбка) – шпатула за остъргване на тесто от нощви
гром – гръм, гръмотевица
гру̀тка – бучка сирене
гръ̀мка – храсталак
гръцму̀ль – гърло
гръшница – сноп от ленени или конопени стебла
гря̀да – греда
губѐрка – голяма игла
гу̀гла – висок калпак
гуз, гу̀зо – животно с отрязана опашка
гунѐль – женска връхна дреха, сукман
гуру̀нь – вид дъб
гъ̀грица – житен и брашнен паразит
гълто̀к – голяма глътка
гъльча̀ – карам се
гъ̀рчав – мършав, слаб
гъто – когато
гъча̀ – натъпквам, набутвам
гь́ове – изглежда, явно
гьол – голяма локва, вир
гь́остерица – тояга
гювендѝя – развратница
гюндулю̀к – надница
гюрлу̀к – бурени
гюрпо̀нь – боклук
гюс – гръден кош, гърди
гява̀сай се – махни се
гя̀ул – дявол


даврандѝсвам се – поправям се, напълнявам
далкунѝца – сперма
дална̀ (далла̀) – дано
дам – обор
дамазлъ̀к – разплод
дамга̀ – петно, белег
дамла̀ – инфаркт, инсулт
дангу̀ль – бедняк, голтак
дармо̀нь (дърмо̀нь) – кожено сито с едри дупки
двя – две
дѐвекь – девет
демѐк – значи, което ще рече
дерѐк – стълб, дирек, централна подпора
дерт – грижа, мъка
джам – стъкло, прозорец
джа̀свам – захвърлям
джа̀снат – ненормален, буен
джела̀тин – мъчител
джендѐм – непроходима гора
джѝбри – останки от грозде след източване на ширата
джигѐр – дроб
дива̀н-чапра̀з – стоя изправен почтително
диванѐ – буйно дете
дика̀ня – уред за вършеене на пшеница
дикѐль – земеделски инструмент
дила̀в (дала̀ве) – маша
димѝе – ръчно тъкан вълнен плат
дѝмитно – гъста, сбита тъкан, тъкана на стан
дингѝль – 1.ос на кола; 2. висок човек
дѝпла – гънка, плисе на дреха
диса̀ги – двойна торба за през рамо
дихтя̀ – дишам бързо
длагу̀нь – езиче на звънец за добитък
длего – дълго
длъ̀гнест – продълговат
добря̀ до̀ – (съкр. от дойде) добре дошъл
добря̀ на̀ – (съкр. от найде) добре намерил (добре заварил)
додя̀вам – досаждам, преча
дола̀п – шкаф
домовит – заможен
дордѐ – докато
до̀фтур – доктор
дра̀пам – домогвам се
дрѐшник – долап или ниша за дрехи
дро̀бень – парче сирене, месо, пръст
дру̀шле – дружке
дръвнИк – подложен пън за цепене на дърва
дръ̀глест – слаб, мършав
дръ̀гна се – чеша се
дува̀р – зид, ограда, стена
дугѐнь – кръчма
дульгѐрин – дюлгерин, зидар
ду̀мам – казвам, говоря
ду̀ндест – нисък, пълен човек
ду̀ня – дюля
дуня̀ – свят
дус (дюс) – равно, изравнено
духа̀дам – идвам
душма̀нин – враг
дъража̀н (даража̀н) – вид плевел
дърмо̀нь – голямо сито, окачено на изправен прът
дюкя̀н – магазин
дюльбѐнь – бяла женска кърпа от тънък плат за глава
дюньѐ – свят
дюшемѐ – дъсчен под
дя̀до (странджанско) – мляно месо в свински стомах, изсушено


ева̀ш – бавно
егрѐк – открита кошара
ѐлавица – глина, неплодородна пръст
ѐлау (ѐлаво) – олово
ела̀к – умивалник
ела̀дь (ела̀кь) – олио
ѐле – особено
елтъ̀нье – златни монети
емѐн-емѐн – кажи-речи, почти
енгилѝзин – англичанин
енглъ̀ш съм – заблуждавам се
енза̀, ѐнзъ – заразна болест, тежка нелечима болест
ерба̀п – смел, куражлия
еръдѝсва – добре действа
ѐтърник – кълцан черен дроб тъпкан в черво и сушен


жабу̀ркам се – правя си гаргара
жѐба – джоб
жѐгла – вертикален прът в хомот
жѐзам – клякам и сядам
жѐлва – костенурка
жѐлезо – ютия
жѐрда – дълъг прът, еднодръв мост
жѝвам – живея
живя̀я – живея
жѝце – ластици за прашка
жу̀гвам – засягам, жегвам, ужилвам
жълдърма̀ – дребна рибка от р. Велека


заба̀дам – забождам
заблѝвам се – заблейвам се
забу̀глена – заета с много работа
за̀валия – нещастник
зава̀лям – събарям, говоря неразбрано
за̀връз – неоформен плод
завъ̀ртам – замервам, захвърлям (с камъни и др.)
загъ̀рлям – заравям царевица, фасул
за̀еби – зарежи, остави
закъ̀ршвам – извивам
за̀луга (за̀лушка, за̀лга) – залък (хапка)
зама̀нско – старо, едновремешно
замба̀ – инструмент за дупчене в кожа
запѐнат – заключен
за̀пъртък – развалено неоплодено яйце
зарзалѝна – джанка
заро̀свам се – разсейвам се
за̀струг – стругуван дървен съд с капак за храна
за̀стружле – малък заструг за сол или пипер
затарѐксан – загрижен, грижовен
затралѐн – замаян, завеян
затъ̀мчвам се – скривам се, усамотявам се
зау̀трешник – вдругиден
зау̀швам – удрям шамар
зафа̀там се – захващам се
захля̀бвам се – засищам се
звя̀зда – звезда
зевзѐк – шегобиец
зенкьо̀рин – който прави зян, прахосник
зèллье – лапад
зер – нима, защото
зефѐкь – угощение
зилля̀рин – скъперник
зѝнвам – зяпвам, отварям уста
зѝрка – процеп в ограда
злакь – зеленина, неузрял плод
зоб – зърнен фураж за добитък
зор – трудност
зръ̀нзели – зрънца изпражнения под ануса на животно
зуна̀ (звъна̀) – трионче за царевични и други стъбла
зу̀нка – дъга
зян – загуба


извра̀ти – преобърна
изѝн – разрешение
измекя̀рин – общ работник, ратай
измига̀ль (змига̀ль) – ястие от пържен в мас хляб
изпосталя̀вам – отслабвам, изтощавам се
изпърча̀вам – пораствам високо
изфиря̀свам – изчезвам, „изпарявам” се
изчела̀стрям – удрям яко, ритам
икиндѝя – късен следобед, на залез
ила̀ч – лекарство
имàннье – имане
ихтиба̀р – почит, уважение
ишмѐр – сладко ястие от прясно сирене
ища̀х – желание


йецѐ – яйце


ка – (съкр. от казва), ка̀й – (паразитна разговорна частица)
каба̀к – тиквичка за пържене
кабаѐкь – вина
кава̀к – топола
кавардѝсвам – запържвам
кадѐм (за кадем) – късмет (за късмет)
кадѐш – пушек
ка̀дро (ка̀ндро) – снимка, портрет
ка̀дус – много голяма каца за шира
кадъ̀нка – птичка калдарина
кадя̀ – пуша
каѝль – съгласие (договарям се)
каѝш – кожен колан
какава̀нин – готованко
кала̀м – масур
кала̀мисвам – навивам прежда на калами (масури)
калѐко – свако
калдърма̀ – мрежа за риба, която се хвърля в кръг
калѐсвам – каня тържествено (с бъклица)
кальма̀на – кума (кръстница)
кальта̀та – кум (кръстник)
калцу̀не – дебели ръчно плетени чорапи
ка̀матен – хубав, красив
камѐнь – камък
канаху̀р – стъбло от бучиниш за направа на масури
кандѝль – ръчна лампа с фитил и гас
кандѝсвам – уговарям се, съгласявам се
кандърдѝсвам – убеждавам
капилльѐ – богата гощавка
капѝстра – оглавник на впрегатно животно
карако̀нджул – дявол, лош дух
карама̀н – черноглав бивол
кара̀р – мярка
каращѝсвам – смесвам, кръстосвам
карваза̀н – изсушена горна част от царевично стъбло
карѐз (гарѐз) – злоба, омраза
карѐкла – стол
каркѐль (къркѐль) – халка на външна врата
карпу̀за – диня
карта̀л – орел
ка̀та – всеки, всяка, всяко
катава̀лам – упреквам, карам се някому
каталя̀свам – преуморявам се
катара̀ма – тока
ка̀тeрка – закопчалка за връхна дреха
кау̀нь – пъпеш
кахъ̀р – притеснение
ка̀ца – дървен съд, подобен на бидон
кацѝло – прът за кацане на кокошки
кашла̀ (къшла̀) – кошара за овце и кози
кашмѐр – подигравка, присмех
квас – домашна мая за хляб
ква̀сено мляко – кисело мляко
кеза̀п – азотна киселина за боядисване
кѐкав – който лесно се разболява
керѐч – вар
керпедѐнь – клещи
кестермѐ – рибарска мрежа, пресичаща косо
кѐфнат – развален (плод или зеленчук)
кехая̀ – богат овчар (с много овце)
кѝпра – хубава (за жена, къща или градинка)
кѝпря се – правя приятно изражение на лицето
кирѝя – превоз
кирпѝч – непечена тухла
кѝтка – цвете
кла̀да – дънер, довлечен от реката
клада̀ – паля (наклаждам) огън
клѐпя – 1.мигам 2.бия камбана
климѝя – клин за главини на колелата
кло̀ка – кокошка-квачка
(да) кло̀кне – да заври леко
кло̀покь (хло̀покь, клoпoткя) – голям звънец за животно
кника̀т – червен
кобѝлица – прът за носене на две ведра на рамо
кола̀дя (ковла̀дя) – клеветя
коджа̀ – голямо, много
козина̀р – степана завивка или постелка от козина
кокарджа̀ – невестулка, пор
кокошѝнка – дребен паразит по кокошките
кола̀й – начин, способ, леснина
коландря̀ – грижа се, стопанисвам добре
кола̀че – питка от останалото в нощвите тесто
кола̀стра – първото мляко след раждане
колѝво – обредно варено жито
кòллье – колове
колник – коларски път
ко̀ма! (ку̀ма!) – внимавай! (предупреждение)
кома̀й – почти, като че ли
кома̀кь – голямо парче хляб
комаха̀й – както изглежда
комѝта, комѝкье – участници във въстанието през 1903 г.
ко̀мкам (ко̀нкам) се – причестявам се
конду̀ре – гьонени обувки с каишка
коно̀пъль – коноп
конушма̀к – разговор, раздумка
конь – кон
ко̀паньче – пилешко бутче
ко̀пань – бухалка за тупане на пране
копа̀ня – грубо дървено корито
копра̀ля – прът за чистене на плуг
копто̀р – фигура за изпичане на тухли
кордѐла – панделка
коренѐш – нива върху изкоренена гора
коркма̀ч (крукма̀ч) – сгъстено чрез варене овче мляко
коруджѝя – пъдар (горски надзирател)
коч – овен
ко̀чур – обор за прасета
кош – капан за риба от ракита
коц (ко̀це) – кокалче за игра
кра̀мола – караница, кавга
кра̀та – свършек, край
кра̀ти се – свърши се
крева̀т – легло
крѐмень – кварцов камък за диканя или за чакмак
кременче – малко шаранче в р.Велека
крѐпен – здрав, държалия
креч – щурец-жътвар
крива̀к – овчарски прът
кромѝкь – лук
кросно̀ – част от домашен стан
кръстѝна – фигура от ожънати снопи
кувя̀кь, кувя̀тец – сила, силица
ку̀квам – клякам
ку̀ки – налъми
ку̀крек – кукуряк
кукума̀р (кукома̀р) – гъба сърнела
ку̀лав – сакат, изкривен
кула̀к – обреден хляб
ку̀не – златка, невестулка
кунѝзма – икона
ку̀нки – ръце, ръчички
купѐн, купнѝ – кръгъл висок куп от ожънати снопи
курдѝсвам – нагласям, приготвям, слагам
курелѝда – изпражнение от овца или коза
ку̀решница – изпражнение от птица
курѝя (корѝя) – свещена гора около параклис
курна̀з – смел, дързък
куртулѝсвам се – успокоявам се, укротявам се; умирам
кусу̀р – дефект, повреда, недостатък
ку̀хам – кашлям
кушѝя – конно надбягване на празник
къдя̀ля (къдѐльки) – топче прана и влачена вълна, която се поставя на хурката за предене
кък – как
къ̀къль – къклица
къльва̀к – кълвач
къльчѝшка – кълчища, конопени влакна
къргу̀й – ястреб
къ̀свам – хапвам
кът (в къ̀та) – ъгъл на стаята (до огъня)
кюкю̀рт – сяра
кя – тя


ламба̀да – голяма великденска свещ
лангѝда – катма (пърженка от брашнена каша)
ланѝ – миналата година
ла̀но – обработена вълна за предене
ла̀хана – зеле
лахта̀ра – задух, задушно време
легѐнь – леген
летѝ – вали дъжд
лѐфтер/а – ерген/мома (неженени хора)
лешѝца – лисица
лѝвря се – подмазвам се
лѝзгам се – плъзгам се, пързалям се
лѝзганица – пързалка
лѝйда (лѝхда, лѝгда) – мазнина за готвене
лѝлльен – люляк
лѝнкам – скитосвам, ходя насам-натам
локма̀ру – етер за добавяне към ракията
лук – чесън
лука̀нче – наденица
лукма̀ – мръвка месо
лунгу̀р – едър, непохватен човек
лу̀павец – речен кефал в р. Велека
ля̀са – ограда от клони


мавропу̀лец – гарга, врана
максу̀ль – домашно произведено
ма̀ксус – нарочно
манда̀ло – летвичка за затваряне на врата
марѝ – ма (обръщение към жена)
ма̀рна (о̀да) – топла (вода)
маха̀лька – кочан от царевица
махана̀ – недостатък
маханаджѝя – който търси недостатъци
ма̀хара – пукнатина в почвата
махмурлу̀к – последващо състояние след напиване
ма̀ю – мамо
мегда̀нь – селски площад
межа̀ – седянка за свършване на работа
мѐже (мѐджия) – безплатна работа в помощ на стопанин
мѐна – чукам коноп на меница
мѐница – дървено приспособление за натрошаване не твърдата част на ленени или конопени стебла, след което се обработват на „втиньньо“
мерѝя – землище на село
мертѐк – главна греда на покрив
меса̀ль – голяма кърпа за софра
мехѐль – 1.момент 2.настроение
мехлѐ – домат
ми – недей
микя̀н – чифлик
мискѝнин – отвратителен, лош човек
мишѝнь – обработена кожа
младещинѝ – млади овце
мла̀тя – бия ожесточено
мло̀гу – много
молаѝм – благ, кротък човек
мотовѝлька – пръчка с чатал за навиване на прежда
мрав, мра̀вье – мравка, мравки
мра̀зи ми – студено ми е
мунда̀рин – мръсен, нечистоплътен
мурза̀, му̀ржест – мръсен (в лицето)
му̀скула – мушмула
му̀ся се – цупя се, мръщя се
му̀тка – гмуркане под вода
му̀тлък – непременно
му̀хла – мухъл
мъ̀зга – сок от кора на дърво
мъ̀рва – малко
мъ̀рзетина – омразен човек
мърсъ̀к – недогорял пън в огнището
мърцѝна – напразно
мъстѝя – 1.бездомно куче 2.развратница
мьеро̀к – разгонен котарак
мя̀зам (м’ясам) – приличам


набѝвам – тръгвам нанякъде
набѝра (забѝра) – нагноява
нава̀лям, зава̀лям – събарям
на варда – нащрек
на̀вой, наву̀ща – шаячна лента за навиване около краката
навра̀там (превра̀там) – обръщам
нага̀дам – нагласям
нагро̀кнва – нагарча
нагъ̀чвам – набутвам
на̀дам се – надявам се
надвѝвам – преборвам
надрѝпвам – надскачам
наду̀пвам (съд) – обръщам с дъното нагоре
надъ̀хнва – намирисва
надя̀вам (дреха) – обличам
назлъндѝсвам се – двоумя се, колебая се
(да) на̀йда – да намеря
найся̀ – след малко
наква̀свам – намокрям
накла̀вам (огън) – запалвам (огън)
напѐнвам- 1.напъвам (капан) 2.захвърлям
напѝнам се -напъвам се
напобѝвам -упреквам
напрѐш -напред
на̀ръч- количество, носено в ръце
насо̀свам -снаждам, нагласям
насу̀нат – накълван от мухи
насу̀рял – започващ да зрее
натѝрвам – прогонвам
на̀тлак – куп клони,препречващи река
на̀ум – наум
наху̀дам – намирам
начѐнка – първо парче от обреден хляб
начого̀лвам – нахвърлям се върху някого
нащъ̀рбен – инструмент с наранено острие
нва – онова
некъкь – нокът
нер, нерез – мъжко нескопено прасе
неранза – нар (плодно дърво)
нефѐло (нефелѝто) – лошо, недобро, не струва
нехасъ̀лест – не изглежда добре
ниша̀н – белег
но̀вина – неорана досега земя
нога̀ – крак
но̀ице – ножици
но̀щви – дървени форми за втасване на тестото
ну̀жник – клозет, тоалетна
нъ̀стъна (нъ̀стина) – наистина
ня̀нка – гърда


обръ̀гвам – свиквам
овѝкь – речно попче
о̀въкь – голяма кръвосмучеща муха по добитъка
оглавявам – сгодявам
ода̀ве (уда̀ве) – одеве, преди малко
одая̀ (ходая̀) – гостна стая
оджа̀к – огнище
одник – водник, който води хорото
о̀душье – задушница
о̀дър – постеля, стар вид креват
око̀зен – оперен, хитър
окуму̀ш (окомУш) – оправен, буден, пробивен
ол – вол
о̀мала – досада, замайване
ому̀кь – вероятност, надежда
омърфеля̀вам – замърсявам, намачквам
онталѝвка (о̀нта) – миризливка (миризлива буболечка)
о̀нтю – миризлив човек
о̀нь – воня
опѝнам – опъвам
опя̀рен – оперен, отракан
оркозу̀нь – връв за връзване на потурите
орнопу̀лец – скорец
орта̀к – съдружник
орталъ̀к – околност
о̀сен – ясен (дърво)
о̀скомина (скомѝна) – изтръпване на зъбите
оскру̀ша – скоруша (дребен сладко-кисел плод)
осмя̀нка – месо от корема на прасето
остѐн – прът с шип на края за каране на добитък
отгъ̀ – откога
о̀ти – защо
откѝнвам – откъсвам
отнемало нема – спасение няма
о̀тръки(иде ми о̀тръки) – справям се лесно
отрябвам – почиствам зърна от примеси
отчу̀вам – отглеждам, отхранвам
офля̀нквам се – мотая се, разтакавам се
офърда̀ – неразумно щедър
охлѐпвам – изцапвам
оцу̀тра – сутринта, от сутринта
ошму̀лвам – обирам с листата и клонките


па̀зуха – пазва
па̀й – дял
палама̀рка – дървена ръкавица за жътва
паламѝда – 1.бодлив плевел 2.паламуд
паласпу̀р – разпуснат, небрежен човек
па̀лешник – орящата част на ралото
панагѝр – селски събор в чест на светия, панаир
па̀нта – разхайтен човек
папазѝна (папазу̀на) – синьозелен бръмбар
парама̀к – спица на колело (на волска кола)
парамо̀нь – прякор
пара̀тик – свободен, незает, без работа
(за) пара̀тико – напразно
паратѝсвам – оставам без работа
парду̀халь (пърду̀халь) – свински пикочен мехур за пълнене с кайма
паря̀свам – оставям, напускам
пасмо, пасма – прежда от най-доброкачествен лен
па̀спал – брашнен прах във воденица
па̀стрико – спестено
па̀токи – последна ракия от казана
па̀трав – кривокрак
пачеу̀ра (пачау̀ра) – пачавра за забърсване
пашку̀ль (пъшку̀ль) – мехур, пашкул на буба
пая̀нта – диагонална греда в стена
пелтѐк – който заеква при говор
пенда̀ра – голяма златна монета
пенджу̀р – прозорец
пѐнкам се – работя пряко сили
пеперу̀да, пеперу̀га – колективна молитва за дъжд
пергѝш/ин – буен, неприятен човек
перда̀х – бой
перколя̀свам – полудявам
перуша̀н – глуповат, изкуфял човек
перчѐм – предна част от мъжка коса
першу̀нье – царевични обелки от кочана
пестѝль – изсушена нарязана каша от плодове
пестя̀нко – малко, недостатъчно
пѐтала – подкова
петелю̀ка – плосък камък, който подскача по водата
петля̀вя се – мотая се
петмѐз – гъст сироп от зах. Тръстика
петрожѝлка – билка против диария
пешкЕш – дете, хлапе
пешкѝр – кърпа за ръце и лице
пещу̀р – пещ за хляб в комина на огнище
пиндѝль – скръндза, скъперник
пѝкам се – суетя се
пира̀ксвам се – притеснявам се
пѝруз – малък отвор на гърлото на стомна
пиро̀нь – голям, ръчно кован гвоздей
пирустѝя – триножник за огнище
писа̀ – смола
пѝсан, пѝсано – шарен, шарено
писку̀нь – тънката свирка на гайдата
пишкѝн – опитен, сръчен
пишма̀нь (съм) – съжалявам (за нещо извършено)
писю̀р – запуснат, мръсен, опикан
(по) пладнѝна – по пладне, по обед
пладня̀ – почивам по обяд в горещините
плакѐта – баница
пла̀став – палав, непослушен
плетенѝца – стена от преплетени клони, измазана с кал
плѐша – щракам с пръсти при танц на ръченица
плима̀ть – риболовна мрежа
пля̀вня – плевня
по̀берка – плод от последно бране
побо̀рник – участник във въстанието
по̀врагу – по дяволите
повя̀смо – стиска обработено конопено влакно
(да) по̀да, (да) по̀деш – да ида, да идеш
по̀дзима – есен
по̀дквас – кисело мляко за подквасване
подшѝлям – подострям
поѝло – място за водопой на добитък
пола̀дка – млада кокошка, ярка
поледя̀вам се – измръзвам
по̀лог – гнездо на кокошки за снасяне на яйца
пону̀да – храна, носена при посещение на болен
порѐвна ми се – прииска ми се, прищя ми се
порѐпсвам – прекарвам добре
по̀тунь – дървен или глинен под
по̀тура – по-късно, довечера
поту̀ри – мъжки гащи от дебел плат
прашнѝца – диария
прѐло -прежда
према̀звам – 1. убивам 2. претрепвам се от работа
препѝрам се – споря
препя̀вам се – плача (на смърт)
пресла̀дам – пестя храна при ядене
пресна̀к – прясно мляко
прѐшнел – прешлен (и на вретено)
прѐшница – кърпа, провесена от врата до сукмана
префати ми се – хвана ме заклинанието, мина ми болестта
прѝгода – блажно точено
пригодѝ (врЯмето) – подходящо време за…
прикя̀ – зестра, булчински дар
припѝрам – бързам, настоявам
прѝпрат – нетърпелив
провалѐн – пробит, продупчен
прога̀лва се (слънцето) – появява се за кратко в студен ден
про̀гюма – обедно и следобедно ядене
проко̀псвам – сполучвам, успявам
просѐнен/а – изтъняла от носене дреха
проскѐфаль – възглавница,пълнена с царевични обелки
про̀сфора – малко обредно хлебче
проша̀ля се – глези се, гевези се
прощъпу̀льник – прохождане на дете
пруодихме – проводихме (изпратихме)
пруст – салон
пръждо̀свам се – махам се, отивам по дяволите
пря̀слоп – седловина
пря̀сол – саламура
пу̀кълье – пуканки
пупѐр – пипер
пу̀щина – дяволска робота, да опустее
пъ̀здер – клечки, оставащи след менене на коноп; отделени твърди частици от конопени и ленени стебла
пъзла̀к – обработваем каменист хълм
пъ̀льх – плъх
пърна̀р – вечнозелен храст
пъртѝна – отъпкана пътечка в снега
пъратѝсан – изоставен (старец)
пъ̀сен – мургав, мръсен, черен
пъ̀ска – семка
пя̀я, пя̀еш, пя̀е – пея, пееш, пее


ра̀ча – искам, желая
ра̀зкрач – разстояние между два разтворени крака
разля̀дам – размразявам, разледявам
разсно̀пвам – разделям на части заклано животно
ра̀зсол – туршия, зелева чорба
разцирикам се – развикам се
разчетисвам се – разглобявам
рачѐл (речѐл) – петмез с парченца варена тиква и орехи
рѝна – ровя, рия
рѝпвам – (хрипвам) скачам
рѝтла – странична дървена преграда на каруца
ро̀па – яма, дупка
руда̀нь – барабан на чекрък за навиване на прежда
рука̀нь – инструмент за одялване на дървесна кора
ру̀но – вълна
ручѝло – нискозвучащата свирка на гайда
ръба̀лка – болест, придружена от болки в корема
ръженѝна – снопи ръжена слама (за покрив на навес)
ръзнѐ (резнѐ) – отрязано парче сланина или месо
ръко̀йка – снопче житни стъбла от един откос
ръ̀тене – накисване на семе, докато пусне кълнове
ря̀ка – река


саба̀хлен – сутрин
сава̀к – 1.преден и заден капак на кола (каруца), 2. капак за пускане водата на воденица
садѐ (съдѐ) – само
садѝло – колче за дупки при разсаждане (на пипер)
са̀здърма – запържено месо и сланина в мас (пръжки)
сака̀р – белочел бивол
саку̀ль – торба
сал – само
салтама̀рка – къса, подплатена с кожа връхна дреха
сама̀р – дървено седло на гърба на животно
саму̀нь – голям хляб
са̀нким (чУнким) – нима, да не би, като че ли, всъщност
сап – дръжка на ръчен инструмент (напр.лопата)
сарахо̀ш – алкохолик
сащѝсвам се – смайвам се, стъписвам се, недоумявам
сва̀ица (сва̀кица) – дъщерята на сватовете
сва̀тле – синът на сватовете
свѝне – прасе
свъ̀ртам – събирам, намирам
сгъ̀нвам се – организирам се, бързам
сед – миндер за сядане
сеѝр – зрелище
секна̀р – който носи носната кърпа на булката
сель, селет – порой, пороят
серсѐм/ин – лош човек
серт – рязък, строг, дръпнат човек
сефтѐ – начало, за първи път
сѝлма – насила, едва-едва
сѝлма жив – едва кретащ, слаб
сѝлма цицерѝса – едва-едва чучурка
сѝне – обръщение към по-млад човек
синѐрисвам – дразня, ядосвам, заяждам се
сѝнци – мъниста
сѝрище – мая за сирене
сѝреннье – сирене
сѝрма – голям сърп без зъбци за косене на трева
сиря̀н – сеир, зрелище
ска̀къль – скакалец
ска̀ла – стълба
ска̀резлив – злояд
ска̀свам се – притеснявам се
скѝмва – хрумва
скѝнвам – скъсвам
ско̀кукь – гъдел
сконда̀псвам – препъвам се
скопо̀сен – кадърен, способен
ско̀пцвам – нагласям
скрѝпка – гъст, непроходим храст
скуцновам главня – удрям горящо изправено дърво в огнището, за да ороня въглените
слюбници – годежари
солу̀к (сулу̀к) – дъх
спарпу̀твам – подгонвам, изгонвам
спа̀стрям – запазвам, спестявам
ста̀вра – ограда от дъски
стѝска – количество, събиращо се в стисната шепа
странчета – прежда от по-лошокачествен лен или коноп, която се употребява за вътък на груби платове
стрѐксвам се – съгласявам се
сто̀рвам каѝль – съгласявам се, договарям се
стрѝко – чичо (брат на бащата или на дядото)
стричина – жена на стрико
стриче – по-малък брат на мъж
стян, стенът – стан, станът
стъ̀квам – запалвам огън
стъ̀рга – отвор за пропускане на овце при доене
суга̀рен – късен (за плод или приплод)
сукма̀нь (чукма̀нь?) – вид рокля от сукно
сукно̀ – плътен висококачествен вълнен плат
сур (су̀ра църнѝца) – сиво-кафяв (черница със сури плодове)
сура̀ть (серт сура̀ть) – физиономия,(намръщено,грубо изражение)
сурка̀ле – застъпени или без пети обувки
су̀рна – влача
съде – само
сЪвлек – вид плевел (повитица)
съклѐт – притеснение, тяжест, мъка
съпикя̀свам – съобразявам
съта̀ксвам се – съобразявам се
сътарѐксвам се – загрижвам се
сюргю̀н – диария
сюрѝя – стадо свине
сюрту̀к – връхна дълга мъжка дреха
ся̀я – сея


таба̀нь – ходило на крак или на обувка
табиѐт (табихЕт) – обичай, навик
тавря̀с съм – в течение съм (на нещата)
тамахкя̀рин – много работлив и амбициозен човек
тамъ̀нь – точно, тъкмо, току-що
та̀рба – дървена ограда
та̀рница – самар
та̀тък, та̀тъко – нататък
тва – това
текме – ритник
тѐнък – тънък
тепа̀вица – устройство за разбухване на вълна и дрехи
терзѝя – шивач
тертѝп, тертиплѝя – ред, порядък, човек, който е
тѐсам – дялам (вкл. трева)
тимѝсна – къщовница
тѝпам – вървя със ситни крачки
тка̀я – тъка (на тъкачен стан)
то̀пък – воден дух (който дави хората)
тра̀га – лоша миризма
тра̀хана – булгур, ястие с булгур
трахана̀ – ястие от изсушени тестени топчета
трепеча̀ – домашно тъкана конопена завивка, черга
трѝеница – ястие от прясно стрити тестени топчета
тримеро̀ – религиозно въздържание от вода и храна
трѝчене – ритуално прочистване на кучета от бесове
тро̀нка – малко (за количество)
тру̀цко – турско (Турция)
тръ̀тка – опашката на домашна птица
ту̀бла (ду̀бла) – голяма златна монета
ту̀мба – 1. група хора 2. височинка
ту̀рвам – слагам
туту̀нь – тютюн
тъ̀ва – тази
тъдя̀ва – тук някъде, наблизо
тъ̀пань – голям барабан
търкало̀ – колело
тъ̀рча – бягам, тичам


уга̀дам – усещам
удѐ – откъде
уйгу̀н – удобен
у̀йси! – Ах! олеле!
у̀кь! – Оп, ох (извинение)
у̀лав – малоумен, ненормален
умъкнем – изскубнем
уну̀к – внук, племенник
уня̀е – вони
у̀роки – урочасване
урсу̀з – опак, лош, инат човек
усталъ̀к – майсторлък (зидарски)
у̀шники – обеци


фа̀там – хващам, улавям
файда̀ – полза, изгода, печалба
фершѐл – фелдшер
филльè – филия
фѝра – липса, изветряване, изпарение
фѝри – духа (през цепка или дупка)
фѝркам – гоня
фѝтка – пуйка, мисирка
фта̀свам – узрявам
фъндъ̀к – кичур
фъ̀рка – лети
фърка̀то – птиче, което се учи да лети
фърфара̀ – многознайник


ха̀зен ляп – бял хляб
ха̀кам – блъскам
ха̀лище – голямо вълнено одеяло
харда̀л – синап
ха̀ркома, ха̀ркоми – бакър, менци
хартезмо̀ – вечеринка
ха̀съл – така, тъкмо
хашладѝсвам – присаждам
хвалѝч (фалѝч) – хвалипръцко
хелѐ (хилѐ) – лъжа, измама
хѐле – най-сетне, най-после
хизмѐкь – домашно шетане
хла̀скам – блъскам
хми – им (местоимение)
хората̀ – разговор
хорато̀вам (хортувам) – разговарям, говоря
хорѝще (хурѝшче) – място, където се играе хоро
хо̀у – да (потвърждение)
храм – църква
храматя̀ – разбирам, умея
худу̀ла – обреден хляб
ху̀мва – вкисва се, загнива
хърко̀ль – храчка
хъ̀рле – сополи
хъ̀рлю, хъ̀рла – сополанко, сополанка
хъ̀у! – хм! (възклицание)
хъшла̀к – буен, невъздържан, невъзпитан


ца̀мбур – салкъм (грозде)
цамбу̀ря се – топвам се във вода
цвèкье – цвете
цвик – суроватка
цедѝлка – торба-люлка за носене на малко дете
цер – вид дъб
цѝвря – хленча, плача
циглѝ – синигер
циглѝ-ма̀нга – игра на челик
цѝпури – останки от топене на мас
цир (чир) – цирей
цирѝкам – карам се, викам, пищя
цѝцам – суча (мляко)
цицерѝса (цицирѝса) – едва-едва чучурка
цръв – червей (торен или дървесен)
црън, цъ̀рна – черен, черна
цука̀ло – гърне за ходене по нужда
цулцу̀рди (цурцу̀рди) – варени и печени дебели свински черва
църнѝца – черница
църу̀ль, църу̀ле – цървул, цървули
цяр – лекарство


чакма̀к – старо устройство за добиване на огън
чакъ̀р – сивоок бивол
чам – иглолистно дърво
ча̀па – мотика
чапкъ̀нин – разпуснат, развратен
ча̀рда – стадо волове или биволи
чарда̀к (черда̀к) – балкон, покрита, но отворена част от къща
чѐклас – осил (острите израстъци на житния клас)
чекръ̀к – устройство за навиване на прежда
чекъ̀м (чакъ̀м) – ивица за един човек при жътва или копан
челъ̀м (чалъ̀м) – похват, леснина
ченгѐл – кука
чену̀шка – булка-гъба
чеп – остатък от клон върху дънер
черпу̀ль – врабче
черчевѐ – дървена рамка на прозорец
черя̀сло – тежко желязо за чукане на жито или пипер
чест – гъст
чет – брой
чилѝя – бодлив храст
чѝтав – здрав, запазен цял
чифт – двойка впрегатни животни
чифтѐ – двуцевка; ритник с двата крака (на кон)
чифчѝя – земеделец
чоба̀н – овчар
чо̀кан – кочан, запушалка
чоп – 1.жребий 2.кълчища или козина за мазилка
чо̀тура – бъклица
чу̀ка, чука̀р – възвишение
чукма̀нь – вид рокля (сукман?)
чул – покривало на гърба на добитък
чумбѐр – обръч за каца или бъчва
чу̀нким – сякаш, едва ли не
чуру̀к – изгнил, развален
чуру̀лек – цицина
чу̀тура – дървен съд за счукване на сол или пипер


ша̀ек – шаяк (дебел плат за връхни мъжки дрехи)
шарла̀н – нерафинирано олио
шафа̀р – блатна трева
шѐльмень – охлюв
шѝкалька – кълбовиден израстък по дъбовите дървета
шинѝк – дървен съд,мярка за жито и брашно (8-10л)
шира̀ – неферментирал сок от грозде
шища̀льче – малка (детска) стомничка за вода (1-1,5 л)
шопа̀р – голямо охранено скопено прасе за колене
шо̀пка, шептѝ – шепне
шофа̀да – мида
шу̀га – краста
шу̀пва – ферментира
шут, шу̀то – животно без или с отрязани рога
шушу̀льки – сушени плодове


щемя̀ се – спотайвам се, крия се, мълча
щревнѝк – стръвник
щъ̀лба – клон на дърво
щъ̀рбав – беззъб
щървя̀ – настървявам


югъ̀т – южния вятър
юеъ̀! – хайде бе! (възклицание на недоверие)
ю̀зче – шишенце за ракия или вино (50-100 мл.)
юла̀р – юзда, оглавник на домашно животно
юру̀к – турчин или потурчен българин;овчар-номад


я – аз
ябанджѝя – другоселец
я̀гне – агне
ямурлу̀к – дебела дълга наметка от вълнен плат
я̀рина – козя вълна
ярма̀ – смляно зърно за храна на животни
ярнѝсва – кокошка спира да снася яйца
я̀ска ме – боли ме, пробожда ме

Оставете коментар

avatar
Подреди по:   най-нови | най-стари | най-гласувани
Мари

Повечето от думите в представения речник са турски заемки и се срещат и в други краища на България. Преди две десетилетия тези чуждици, останали от вековете не турското робство и според статистики наброяваха над 150.000 хил. Сега със сигурност са увеличили броя си драстично. Благодарности за статията с най-добри пожелания.