Община Царево обяви обществената поръчка за изработване на идеен проект за реконструкция и разширение на пречиствателната станция в Лозенец.

Община Царево обяви обществената поръчка за изработване на идеен проект за реконструкция и разширение на пречиствателната станция в Лозенец.

Според заданието за проектиране, дебитът на непречистени води, отделени от преливника на черпателния резервоар на станцията, надвишава този на подадените за пречистване отпадъчни води, което неминуемо влошава крайния ефект от работата на съоръжението, след смесване с непречистените, през преливника, отпадъчни води. Действащата сега пречиствателна станция е изградена преди около тридесет години, се посочва в техническата спецификация. Там е посочено, че действащата пречиствателна станция не е в състояние да поеме действителното отпадъчно водно количество към настоящия момент, особено през летния активен сезон.

Чрез мониторинга, който следи нейната дейност, е констатирано, че действащата инсталация през зимните месеци, извън туристическия сезон, дава на изход показатели, които приблизително отговарят на дадените в Разрешителното за заустване, тъй като обработеното отпадъчно водно количество не надвишава капацитета на действащата ПСОВ.

Идейният проект за реконструкция и разширение на пречиствателната станция в Лозенец е нужно да съдържа следните части: технологична, архитектурна, ВиК, КИП и А, машинна, геодезична, част „пожарна безопасност”, план за безопасност и здраве и за управление на отпадъците.

Оставете коментар

avatar