Природен парк Странджа е най-голямата защитена територия в Република България с площ 1161кв.kм. Обхваща българската част на Странджа планина, като на юг граничи с Република Турция, а на изток с Черно море. На територията му са разположени цялата община Малко Търново, част от община Царево и малка част от община Приморско. В границите му влизат 21 населени места с около 8000 души население.

Парк Странджа е създаден като народен парк през 1995 г. по инициатива на група български природозащитници и лесовъди с цел дългосрочно опазване на природното и културно-историческо наследство на Странджа и осигуряване на устойчиво социално-икономическо развитие на района.

Част от резерватите и защитени местности намиращи се на територията на Община Царево.

За по-доброто опазване на растителното и животинско богатство в Парка са обособени 5 природни резервата, 14 защитени местности и много природни забележителности.

Природен парк Странджа
Черният щъркел обитава горите, откритите пространства и отвесните скали край долното течение на Марина река.

Впечатляващо е птичето разнообразие. Над Странджа преминава пътят на прелета на птици от север на юг – Виа Понтика. Целогодишно или само през някои сезони в планината са преброени 261 вида птици или 68% от орнитофауната на страната. Включени в Червената книга на България са 17 гнездящи, като черният щъркел, осоядът, малкият лешояд, скалният орел, ливадният дърдовец, горският бекас, гълъбът-хралупар, белогърбият кълвач, черният кълвач и 57 вида мигриращи птици.

Природен парк Странджа
Благороден елен

В Странджа са описани са 54 вида бозайници, но действителната бройка вероятно е по-голяма, поради това, че все още не е проучена фауната на пещерите. Срещат се също 10 вида земноводни и 22 вида влечуги. Популацията на вълка е 20-25 броя, на чакала – 2000, на благородния елен – над 200 бр., на сърните – 660 бр., на дивите прасета 460 бр.

Ихтиофауната включва 40 вида сладководни и проходни риби като 12, някои от които реликти от древното Сарматско море, са вписани в световната Червена книга. Популацията на видрата в р.Велека е най-добре запазената в Европа, където този вид е изчезнал.

Тюлен-монах
Тюлен-монах

Освен видрата, в Червената книга на България са вписани още златката, вълкът, пъстрият пор, тюленът-монах, обитаващ странджанското крайбрежие, който е включен и в световната Червена книга. Интересни за риболов са р.Велека и притоците ѝ Айдере, Младежка и Еленица, където се срещат 16 вида и подвида риби.

Климатът е топъл и мек и в съчетание с изобилните валежи и високата влажност особено по долините на реките, са причина тук да се съхранят редица терциерно – реликтни видове и съобщества, характерни за понтийско – евксинската вечнозелена флора. Символ на парка е странджанска зеленика (Rhododendron ponticum).

Над 75% от площта на парка е заета от дъбови и букови гори. В тях се срещат кавказки, средноевропейски и мадитерански представители на растителния свят. Това се дължи на своеобразното географско положение на планината Странджа – мост между Европа, Азия и Средиземноморието.

Информационно-посетителски център към Природен парк Странджа

Информационно-посетителският център се намира на входа на Малко Търново непосредствено до общинския пазар. Разположен е в къща с типична странджанска архитектура, дарение от Българска фондация “Биоразнообразие”.

Центъра е открит на 13 май 2007 г., по време на петото издание на Фестивал на зелениката. Създаден е като част от цялостната програма на Дирекция на Природен парк Странджа за опазване на биоразнообразието, популяризиране на природното и културно наследство и образователни дейности. Модулите, с които е обзаведен, позволяват чрез игрови занимания да се учи за Странджа.

Тук посетители и туристи могат да получат информация за:

  • Природата, историята и културата на Странджа
  • Природозащитни дейности и проблеми в ПП “Странджа”
  • Маршрути и интересни обекти за посещение
  • Места за настаняване и хранене

Служителите в центъра ще ви съдействат за:

  • Организиране на образователни състезания и екскурзии
  • Изготвяне на информационни образователни материали
  • Обучение на ученици и студенти в прилагането на природозащитни дейности

Работно време:
от 9.00 – 12.00 и от 13.00 до 18.00 час
Почивни дни – понеделник и вторник. В почивните дни центърът работи само с предварителна заявка.

Заявки за организирани посещения се приемат на телефони:
тел./факс: 05952/ 36 35
тел.: 05952/ 31 60
e-mail: park@strandja.bg
адрес: 8162, Малко Търново, ул. „България“ 11

Оставете коментар

avatar