РИОСВ-Бургас и Басейнова дирекция „Черноморски район“ извършиха съвместна проверка в Ахтопол по сигнал за изливане на фекални води в морето

По сигнал от сдружение „Граждански блок“ за изливане на фекално води в морето, РИОСВ-Бургас и Басейнова дирекция „Черноморски район“ извършиха съвместна проверка с Община Царево.

Към настоящият момент водите от канализационната мрежа на Ахтопол се заустват без пречистване посредством колектор в Черно море на 1 км югоизточно от града. За канализационната система на Ахтопол няма издадено разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, както се изисква съгласно чл.46, ал.1, т.3 буква „б“ от Закона за водите.

При последната извършена проверка от РИОСВ-Бургас на 9 май 2017 год. отново е констатирано нерегламентирано заустване на непречистени отпадъчни води.

В момента на проверката е извършен оглед на бетоновия колектор описан в сигнала. От него изтичат битово-фекални води, които заустват в Черно море с дебит около 70 л/сек. В периметър от около 300-400 м. водата в морето е мътна със специфичен битово-фекален мирис.

За заустване на отпадъчни води без пречистване и без издадено разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, изискващо се съгласно чл.46, ал.1, т.3 буква „б“ от Закона за водите на Община Царево през 2015 г., 2016 г. и 2017 г. са съставени актове и са издадени наказателни постановления.

Оставете коментар

avatar