Административен съд - Бургас отменя част от разпоредби на община Царево като незаконосъобразни

Административният съд в Бургас отменя част от разпоредбите от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Царево след протест на Окръжна прокуратура – Бургас.

Отмененият текст е част от Приложение 1 към наредбата, „Производства  и разпореждане с общински имоти“, раздел „Такса за услуги  –  Общинска собственост“. В него е записано, че се събират следните такси – при продажба и учредяване на вещни права – 2% върху продажната стойност на имота, а при замяна – 2% върху пазарната цена на имота с по-висока стойност.

Окръжна прокуратура е протестирала тези текстове като незаконосъобразни, тъй като при приемане на цитираното изменение в Наредбата не са били представени мотиви към правеното изменение. Според прокуратурата е била ограничена възможността да се изрази становище и да се внесат предложения за изменение или допълнение от заинтересованите лица, понеже въпросният текст не е бил публикуван на интернет страницата на община Царево. Въз основа на горепосочените доводи съдът е отменил частите от наредбата. Решението на Административния съд в Бургас може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд.

Оставете коментар

avatar