Над 20 милиона лева ще получат три нови Местни инициативни рибарски групи

7 млн. лева ще получи Местната инициативна рибарска група Созопол-Приморско-Царево за развитие и подобряването качеството на живота като се стимулира сектор „ Рибарство” и производството на аквакултури.

Средствата са по подписан договор за Стратегия за развитие на групата за периода 2011 – 2013 година. Изпълнението му е по приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области” на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.

Идеята е да се подпомогне развитието на процеси на взаимодействие и интегриране между различните икономически сектори за създаването на уникални местни марки продукти с висока добавена стойност.

Стратегията за развитие на Местната инициативна рибарска група предвижда още подобряване на местните продукти, посредством интегриране на местните вериги за риболов – рибовъдство – преработка на риба и рибни продукти, така че да се създадат местни системи за производство на уникални екологично-чисти продукти с висока добавена стойност.

Предвижда се интегриране на територията с туристическия пазар, представен от крайбрежната туристическа система, посредством подход чрез вериги „територия за атракционен туризъм-морска курортна зона”.

Стратегията на МИРГ Созопол – Приморско – Царево осигурява финансирането и на проекта за опазване на природните дадености и околната среда и развитието на екологичен туризъм и атракции.

Специфичните цели, които са заложени в стратегията са свързани с повишаване икономическия и социален просперитет на територията и създаване на добавена стойност към рибните и продукти на аквакултурата; по-чиста и приветлива крайбрежна околна среда и поддържане и развиване на заетост, чрез диверсификация и икономическо и социално преструктуриране на територията.

Част от очакваните резултати от изпълнението на местната стратегия за развитие на рибарската област са: 45 успешно приключили проекти, 50 новосъздадени работни места, 7 нови туристически атракции, над 50 обучени в това число рибари, младежи и жени.

Оставете коментар

avatar