Горски специалисти проведоха обучение в Странджа

Двудневно специализирано обучение в областта на стопанисването, ползването, защитата и управлението на горите в района на Странджа се проведе на 25 и 26 май 2016 г. в Царево.

В обучението взеха участие 100 представители на ИАГ, БДЗП, РДГ-Бургас, ЮИДП – Сливен, дванадесет горски и ловни стопанства от Югоизточна България, Лесозащитна станция – Варна, Горска семеконтролна станция – Пловдив, Институт за гората, ЛТУ, ДПП Странджа и др. Обучението започна с представяне на филма „Заръката“, посветен на устойчивото стопанисване на българските гори.

Приветствени слова имаше от инж. Ценко Ценов – директор на Дирекция „Гори и лесовъдски дейности“ в ИАГ, инж. Венелин Радков – директор на РДГ – Бургас и инж. Михаил Михайлов, зам.-директор на ЮИДП – Сливен.

Ваня Рътарова от БДЗП представи проект „Горите на орела“ и основните дейности по проекта в района на Странджа – пилотната инвентаризация на компоненти на биоразнообразието в ДГС „Царево“ през 2015 и ДЛС „Граматиково“ през 2016, подпомагане на стопанствата за разнообразяване на приходите от горите и в частност на ДГС Кости при производството на биологичен манов мед, информационна кампания за поддържане на открити пространства в горите, дейностите, свързани с подобряване на капацитета на стопанствата за опазване на биологичното разнообразие в горите, кампанията „Аз пазя горите и орлите на България“ и др.

Д-р Мартин Борисов от ЛТУ представи изследвания, свързани със стопанисване на гори с вечнозелен подлес от Странджанска зеленика (Rhododendron ponticum, L.) – видове сечи, характерни особености, режими, както и основните принципи за приложение на практика на т.нар. Заарландски метод за провеждане на сечи с цел индивидуално производство на висококачествена дървесина в Странджа.

Доц. Груд Попов от Института за гората говори за еколого-лесовъдска характеристика на горите от източен габър (Carpinus orientalis, Mill.) и възможностите за устойчивото им стопанисване.

Д-р Петър Янков от БДЗП запозна участниците с основните биологични и екологични особености на консервационно значими горски видове птици, а Вероника Фердинадова от БДЗП говори за изискванията на видовете птици към горските местообитания и необходими мерки за опазването им. Д-р Славчо Савев от ЛТУ запозна участниците с екосистемните ползи и услуги от горите на Странджа.

В края на деня инж. Недко Недев от РДГ Бургас представи анализ на пожарната обстановка в Странджа, а инж. Диана Илиева от РДГ Бургас – кои са най-честите констатирани нарушения при стопанисването на горите в района и как се спазва нормативната уредба.

Вторият ден беше на терен и започна с практическа демонстрация на мобилното приложение SmartBirdsPro. Приложението е електронен полеви дневник за бързо и лесно записване на наблюдения на видовете птици, земноводни, влечуги и бозайници в България. Удобно е за използване както за единични наблюдения, така и за провеждането на мониторинг.

Приложението се използва и за осъществяване на мониторинговите дейности по проекта, както и като част от системата а мониторинг на изпълнението на разработващия се в момента План за действие за малкия креслив орел в България.

След това разделени в четири групи участниците в обучението трябваше да предвидят възобновителна лесовъдска намеса в зряло издънково източногоруново насаждение на територията на ДЛС Граматиково, да определят средни таксационни данни (дървесен състав, височина, диаметър, бонитет, пълнота/склопеност, запас с клони. Резултатите бяха докладвани и обсъдени.

В края беше посетено представително насаждение от източен бук в ТП „ДГС Кости” с изведени сечи за индивидуално производство на висококачествена дървесина с и без материален добив.

Обучението бе организирано в сътрудничество между ИАГ, БДЗП, РДГ-Бургас и ЮИДП. Това обучение в Странджа се осъществява в рамките на дейност Е3 от проект „Горите на орела“, която цели повишаване на знанията собствениците на гори и лесовъдите за прилагане на практики за стопанисване на горите, опазващи биоразнообразието им.

Оставете коментар

avatar