Създаване на защитената местност

Устието на р. Велека е обявено за защитена местност със Заповед №608 от 01.09.1992 г. Обявена е с цел запазване на старите дъбово-букови гори и живописния каньон на р. Велека. Обхваща средното течение на реката, където тя преминава през карстов район и образува множество меандри. Площта й обхваща 1511.2 хектара.

Местоположение

Разположена е при устието на едноименната река и долната част от водосборния й басейн. Опазва долината на Велека, пясъчната коса (дълга около 500 м) и част от черноморското крайбрежие. Според оценката на ландшафтните показатели, устието на Велека, макар и в конкуренцията на Ропотамо и Камчия, е несъмнено най-живописното кътче по българското черноморско крайбрежие.

Геоложките феномени в защитената местност са свързани с действието на т.нар. Ахтополска вулканска постройка от епохата на късната креда (преди 70 млн. г.), отговорна за образуването на едни от най-живописните геотопи по българското черноморско крайбрежие: фиордоподобните брегове от вулканичен произход.

Флора

Защитена местност Устието на река Велека
Жълта водна роза (бърдуче). (Снимка: wikipedia.org)

Тук се срещат интересни редки видове като морски отантус, приморски ранилист, морски морков, крайморско чадърче, а застрашената жълта водна роза (бърдуче), се среща единствено тук за територията на Природния парк.

Фауна

Защитена местност Устието на река Велека
Дяволица. (Снимка: wikipedia.org)

Над защитената местност преминава големият миграционен път ViaPontica. Извън гнездовия период тук се срещат птици, които я използват за презимуване или за почивка по време на прелета – малък и голям гмурец, обикновен корморан, дяволица (световно застрашен вид), ням лебед. Само в морето, в близост до брега – черноврат гмурец, качулат корморан, червеноклюна потапница, бял ангъч, няколко вида чайки и др.

От всички установени в р. Велека риби, 7 са включени в Червената книга на България – змиорка, шаран, лупавец, атерина, триигла бодливка и др.

По прилежащото Черноморско крайбрежие могат да се видят и морските бозайници – трите вида делфини, описани за Черно море и тюленът монах (световно застрашен).

Защитена местност „Устието на река Велека“ е част от комплекса Велека-Резовска, описан като приоритетна влажна зона с национално значение в България.

Режим на дейности

 1. Забранява се промишленото и жилищното строителство, минно-геоложките проучвания, прокарването на нови пътища, разкриването на мини и кариери, добиването на инертни материали от реките и крайбрежните пясъци;
 2. Забранява се замърсяването с битови, промишлени и други отпадъци;
 3. Забранява се достъпът до пещерите в морския клиф;
 4. Забранява се достъпът на моторни превозни средства с изключение на тези, използвани за горскостопански и селскостопански дейности;
 5. Забранява се плаването на всякакви съдове по р. Велека през периода 15 септември – 15 юни, а в периода 15 юни – 15 септември – плаването на всякакви съдове, с изключение на организирани туристически пътувания в отсечката от устието на реката до местността Царското кладенче при следните условия: максималния брой лодки, движещи се по
  маршрута да бъде 4; скоростта на движение на лодките да не надвишава 4 възела; да не се допуска замърсяване на реката с горива, масла и др. отпадъци;
 6. Забранява се определянето на места за къмпиране и палене на огън без писмено съгласие на съответните регионални структури на МОСВ и без тези места да бъдат означени с трайна и видима маркировка на терена, всякакво къмпиране и палене на огън извън определените и означени за целта по посочения ред места;
 7. Забранява се брането, увреждането или унищожаването на диви растения с изключение извеждане на предвидените в лесоустройствения проект сечи и събиране на билки от местното население в количества, предназначени за лично ползване;
 8. Забранява се извършването на сечи през периода 30 март – 1 септември; залесяването с неприсъщи за района дървесни видове; реализирането на голи сечи и реконструкции, прокарването на нови горски пътища; отсичането на живи хралупести дървета и на дървета, на които има гнезда с диаметър над 0.5 м; изнасянето на добития дървен материал по друг начин освен с товарни животни;
 9. Забранява се ловът, с изключение на: див заек – през ловния сезон в селскостопанските земи; дива свиня, благороден елен, лисица и чакал – от 1 октомври до 31 декември; сърна – от 1 октомври до 30 ноември; бекас – от 1 януари до 28 февруари със специално разрешение за ловуване от ГС – Царево; и съгласно предвижданията по ловоустройствен проект;
 10. Забранява се риболовът, с изключение на спортен риболов в района от вливането на р. Велека в морето до моста при с. Синеморец на разрешените от закона видове риби, без змиорка и шаран,при условията, редът, начините, нормите и сроковете, определени от закона;
 11. Забранява се преследването, събирането, улавянето и убиването на всички диви животни, които не са обект на лов по смисъла на тази заповед, без оглед на тяхното състояние или форма на развитие; създаването на дивечови ниви и всякакви приспособления за изкуствено подхранване и лов;
 12. Забранява се пашата на свине и кози, като за останалите селскостопански животни пашата там се ограничава до 0.5 гл/ха за едрия и 3 гл/ха за дребния добитък;
 13. Забранява се изораването на ливади и пасища; косенето на тръстика през периода 1 март – 31 юли; използването на фосфорсъдържащи пестициди; използването на моторни помпи за напояване на земеделските земи;
 14. Забранява се издирването на предмети с археологична стойност освен в случаите, когато тази дейност е организирана съгласно действащите нормативни разпоредби;

Галерия

Оставете коментар

avatar