Странджански дъб

ДПП „Странджа” предлага осем вековни дървета от странджански дъб да станат защитени. Това са монументални екземпляри от странджански дъб от карстовата и лонгозната форма, с диаметър на ствола над 150 см (или обиколка над 450 см), намиращи се в горите на горските стопанства в Звездец, М.Търново и ДЛС Граматиково.

Предложението е направено от Дирекцията на Природен парк „Странджа” до Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас, като е подготвено от д-р инж.Дико Патронов, гл.специалист в Дирекцията.

На територията на Природния парк лъжникът участва с множество вековни дървета на карстов терен и по поречията на реките. Те представляват източник на автохтонен генетичен материал за запазване на странджанския дъб и събиране на семена за извършваните залесявания в дъбовите гори. Това изисква най-представителните от тях да бъдат поставени и под защита на Закона. Досега на територията на Странджа има защитено едно вековно дърво от лъжник в горите на ДГС Звездец и една защитена местност „Батака” за запазване на местообитанието му.

Странджанският дъб е представител на понтийско-евксинската флора с единствено разпространение за територията на България – в Странджа. Този вид е включен в Закона за биологичното разнообразие като рядък, реликтен вид, разпространен в Мала Азия и Кавказ. Описан е за първи път преди 160 години от ботаници на Никитската ботаническа градина – Русия и носи името на нейния директор – Л.Хартвис. Първото сведение за лъжника в странджанската флора е направил проф. Борис Стефанов през 1923 година, сочейки че се среща единично или на малки групи.

Странджанският дъб носи народното наименование лъжник поради неговата прилика с други наши дъбове – по листата прилича на източния горун, по кората – на цера, по жълъдите – на летния дъб. Счита се че е древен вид и родоначалник на останалите наши дъбове.

Предложени за обявяване в категорията „Защитено вековно дърво” са осем монументални лъжника в местностите „Разклон за с.Младежко” и „Спирка Бяла вода” в ДГС Звездец; м.”Ябълките”, м.”Устие на р.Черногорска”, м.”Доброво” и м. „Езерото” в ДГС М.Търново; и м.”Малката котвина” – в ДЛС Граматиково.

Галерия

Оставете коментар

avatar