Закриват и залесяват старото сметище на Ахтопол

Община Царево стартира изпълнението на проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в град Ахтопол“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда”, чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/. Договорът за финансиране между Община Царево и ПУДООС е подписан и фирмата изпълнител ДЗЗД „Агатопол” стартира днес дейността по закриването и рекултивацията на депото.
Стойност на финансирането е 568 277.78 лева, от които 483 036.11 лева са от Кохезионен фонд на ЕС и 85 241.67 лева са Национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 1012 дни.

Целта на рекултивацията на общинското депо е натрупаните през годините отпадъци да се покрият с изолиращи пластове и да му се даде форма и наклон, които да позволят използването на терена. Рекултивираното депо ще се впише в околния ландшафт.

Техническа рекултивация е със срок от 950 дни, а биологична рекултивация – срок 172 дни. При техническата рекултивация ще бъдат изградени горен изолиращ екран, газов дренаж, минерелен запечатващ пласт, дренаж за повърхностни води и др. При биологичната рекултивация ще бъде извършена обработка и подготовка на терена за затревяване и засаждане на храстова растителност, поддръжка, наторяване и поливане на растителноста, както и мониторинг на депото.

Крайните резултати, които се очакват след изпълнението на дейностите по проекта, са укрепване и запечатване на телата на депата, изграждане на дренажни системи и системи от канавки за отвеждане на инфилтратните и повърхностните води от тялото на рекултивираното депо и озеленяване на рекултивираните терени.

Оставете коментар

avatar