Плажът на Ахтопол

Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие и предлага на Народното събрание да го приеме, съобщиха от Министерския съвет. Целта на промените е да се създаде необходимата нормативна база, способстваща за въвеждане на възможността за групиране и класифициране на морските плажове съобразно техните физико-географски дадености и видовете туристически услуги, които могат да бъдат предоставяни в рамките на дейностите по стопанисването им.

Съгласно новите промени министърът на туризма ще извършва групиране на морските плажове по функционалност и характеристики, които влияят върху възможните начини на ползването им. Въвежда се и изискване размерът на концесионното плащане, както и последващото определяне на цените на плажните принадлежности и на предоставяните услуги да бъдат обвързани с индивидуалните характеристика на съответния морски плаж, в зависимост от групата, в която попада. Предвижда се разработването на съответна методика за определяне на минималното концесионно плащане, съобразена с индивидуалните характеристики на плажовете, която да продължи предприетите стъпки за намаляване цените на плажните принадлежности на плажовете.

Припомняме, че на 20 юли т.г. МС прие промени в действащата Методика за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове и бе прието Решение за въвеждане на минималните задължителни критерии при комплексната оценка на офертите на участниците в конкурс за определяне на концесионер на морски плаж, с което като критерий за оценка бе въведена предлаганата цена за 1 бр. чадър и за 1 бр. шезлонг.

При определяне на минималната цена на концесионното плащане за всеки конкретен случай, методиката се базира на съответните прогнозни базисни цени за 1 бр. чадър и 1 бр. шезлонг, в зависимост от местонахождението и особеностите на конкретния морския плаж, т.е. в зависимост от съответните показатели по Методиката. Тази базисна цена варира в зависимост от степента на развитие на прилежаща инфраструктура на плажа, близостта, липсата и/или наличието на леглова база, както и нейния брой във или до морския плаж.

За плажове, разположени до населени места под 10 хил. души, базисната прогнозируема цена на 1 бр. чадър или 1 бр. шезлонг е 2 лв., в населени места с около и над 10 хил. души – 3 лв., а при националните курорти – 4 лв. С промени в ЗУЧК се продължава тази политика, като се детайлизират елементите, които ще оказват влияние за формиране на специфични изискванията към концесионерите, в това число и към очакваните предлагани от тях цени на плажните принадлежности.

Групирането ще позволи да се отчетат индивидуалните характеристики на плажовете, като ще се вземат предвид дали те се намират в урбанизирана територия или не, каква леглова база има в близост, големината на ивицата, природните й особености и др. По този начин всяка категория плажове ще могат да се управляват по различен начин, като се отчита търсенето и нуждите на потребителите на туристическа услуга.

На тази основа се определят четири основни групи морски плажове:

Група I – Морски плажове, разположени в непосредствена близост до урбанизирани територии;

Група II – Морски плажове, разположени в неурбанизирани територии, в близост до туристическа дестинация, включително урбанизирани територии и/или къмпинги;

Група III – Морски плажове, разположени в неурбанизирани територии, отдалечени от туристическа дестинация, вкл. урбанизирани територии и/или къмпинги;

Група IV – Морски плажове с ограничено ползване или определени за развиване на специален вид туризъм.

Обособяването на морските плажове в групи ще се извършва въз основа на минимален набор от критерии, включващи географското разположение на морския плаж; степента на урбанизация на териториите, прилежащи към морския плаж, природно-климатични и екологични характеристики, близост до туристически дестинации. За първите три групи се предлага и създаването на съответни под-групи, които да допринесе за още по-детайлното им разделение. Предвижда се допълнително доразвиване и детайлизиране на диференцирането в отделна наредба към закона.

Законопроектът въвежда и класификация на морските плажове съобразно туристическите услуги, които могат да се предоставят на тях, въз основа на минимални изисквания за техния вид и качество. Групирането на морските плажове, включително и по възможностите за ползването им, ще доведе в максимална степен до баланс между удовлетворяване на изискванията и нуждите на потребителите и предоставянето на различните видове туристически услуги.

Създаването на отделни групи и класове морски плажове и прилагането на различен подход спрямо тях се очаква да окаже пряко въздействие върху основните бизнес модели, използвани при възлагането на концесии (съответно – договори за наем) на морски плажове. С промените се цели постигането на устойчивото развитие и конкурентоспособност на националния туристически продукт в съчетание с осигуряване защита на потребителите на туристическите услуги.

Предложените промени бяха обсъждани с всички заинтересовани страни – кметове, туристически бранш, концесионери на морски плажове и др., повече от 6 месеца. Проведени са редица срещи с участието на министъра на туризма, като всички получени предложения бяха систематизирани и разгледани, като голямо част от тях са част от приетия сега законопроект.

Оставете коментар

avatar