Настаняване в Царево и региона

На 30.01.18г. изтича срока за подаване на годишна декларация по Закона за Местни данъци и такси за облагане с туристически данък за реализираните нощувки от средствата за подслон през 2017-та година. На лицата, неподали в срок декларации, ще бъдат съставени актове за установяване на административни нарушения.

На 31-януари изтича срока за подаване на патентни декларации от физически лица и „ЕТ“ за деклариране на патентни дейности, упражнявани през цялата година.

Заплащането на задълженията за цялата 2018г. в срок до 30-ти април носи 5% отстъпка, но при заплащане на текущи задължения следва сумите по предходните данъчни периоди да бъдат надлежно погасени.

За улеснение на данъкоплатците община Царево предоставя възможност за плащания по няколко начина:
– в брой в касите на Дирекция Местни данъци и такси – Царево;
– във фронт-офиса на общината;
– в кметство Ахтопол;
– кметство Лозенец;
– по график във всички населени места в общината;

Плащания се приемат и чрез стационарен ПОС терминал в сградата на Дирекция Местни данъци и такси – Царево и чрез виртуален ПОС терминал – от официалната страница на община Царево по кодове на плащанията.

Задълженията могат да се платят по банков път или с пощенски запис в „Български пощи“ ЕООД в цялата страна. Размерът на платения за 2017 г. туристически данък в община Царево е 420 000лв. и представлява около 10% от данъчните приходи на общината.

Съгласно чл. 127, ал. 1 от Закона за местни данъци и такси при неспазване на разпоредби по този закон на виновните лица се налага глоба в размер от 20 до 200 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци – имуществена санкция в размер от 100 до 500 лева.

Невнесеният в срок туристически данък се събира заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. 

Оставете коментар

avatar