Честваме 23 години Природен парк Странджа

На 24 януари 2018 г. отбелязваме 23 години от създаването на най-големия природен парк в България – „Странджа”. Тържеството ще се състои в културен център „Морско казино” в Бургас, зала „Георги Баев” от 11.00 до 13.00 ч.

Природен парк Странджа е създаден като народен парк през 1995 г. по инициатива на група български природозащитници и лесовъди с цел дългосрочно опазване на природното и културно-историческо наследство на Странджа и осигуряване на устойчиво социално-икономическо развитие на района, като в това отношение представлява уникален за България модел.

По време на честването ще бъде официално отбелязано и вписването на част от територията на Природен парк Странджа в Списъка на съвременните биосферни паркове по програмата „Човекът и биосферата” на ЮНЕСКО. За биосферен парк в Странджа, през юни миналата година, бе обявен парк „Узунбуджак”. Той ще бъде управляван от обществен съвет, който ще се председателства от кмета на Община Малко Търново. В него ще вземат участие всички заинтересувани страни, в това число и представители на производителите на екологично чисти храни.

Според първоначалната концепция биосферен резерват е строго охранявана територия с уникална флора и фауна, която служи за еталон на първичното състояние на екосистемата. Тези територии са били предназначени за научни и изследователски дейности и за оценка на човешкото влияние. През 1995 г. е приета нова стратегия за биосферните резервати (Севилска стратегия) и това вече са емблематични места, пример за хармонично съжителство между човека и природата, демонстрирайки добри практики и политики, както в областта на опазването на биологичното разнообразие и естествените екосистеми, така и областта на устойчивото развитие на местните общности. В биосферните резервати освен зони за строга защита “core zones” вече се обособяват и буферни зони, както и зони, в които се поощрява прилагането на устойчиви практики, гарантиращи икономическо развитие на съответните райони и опазване на природата в тях.

На тържеството ще бъде представена и новоизлязлата книга на инж. д-р Дико Патронов за реликтната дървовидна странджанска боровинка. Странджанската боровинка е един от най-редките български защитени видове, включен в Европейската конвенция за опазване на дивата флора, фауна и природни местообитания (Бернската конвенция).

Оставете коментар

avatar
Подреди по:   най-нови | най-стари | най-гласувани
Славена

За 25 годишнина може да не е останало нито едно дърво