Резерват

Нов проект, финансиран от Европейския съюз по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ, цели подобряването на устойчивостта на горските екосистеми в Странджа в условията на климатични промени и природни бедствия. Участници в него са Регионална дирекция по горите – Бургас и Дирекция по управление на горите – Демиркьой, Турция. Той е на стойност 112 688  евро, 85% от които ще са от европейско финансиране . Срокът за изпълнението му е до 20.06.2018г.

Това не е първия съвместен проект между бургаската дирекция по горите и турски колеги. През 2015 г. успешно е реализиран проектът „Странджа/Йълдъз е планината без пожари” съвместно с Горско стопанство – Къркларели. Той поставя основите на сегашния проект, тъй като при приключването му е представена специализирана карта, указваща степента на пожароопасност. За създаването й са използвани международни стандарти при картографирането за ранно предупреждение и защита при бедствия, като тези данни могат да послужат за проучванията в настоящия проект.

Целта на новата инициатива е устойчивото управление на горските територии и използването на горските ресурси в условията на климатични промени. То ще бъде реализирано чрез създаване на база данни за промените в климата, посредством която да се определя влиянието на природните бедствия, ерозията, наводненията, съхненето на горите и други върху горските екосистеми в Странджа и да се прогнозират бъдещи щети, резултат от климатичните промени.

Проектът „Защита на устойчиви горски екосистеми в Странджа/Йълдъз планина в условията на климатични промени – FORECAST“ е стартирал през м. март 2017 г. Оттогава са проведени работни срещи и теренни посещения с представители и експерти от Републики България и Турция.

В рамките на проекта са закупени общо четири мобилни метеорологични станции (три за българската страна и една за турската страна), които измерват компонентите на климата в различните горски месторастения в Странджа. След анализ на данните ще се търсят решения за създаване на горски екосистеми, устойчиви на новите изменения на климата. Освен това ще се обучават специалисти, които да оперират с базата данни от тези метеорологични станции и да обработват данните от нея. Събраната информация ще се използва за дългосрочни проучвания на горските територии и в крайна сметка за изграждането на устойчивото им управление.

Изпълнението на проекта ще допринесе за подобряване на техническите възможности на партньорите, укрепване на административния капацитет и обмен на добри практики за устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи за сътрудничество в трансграничния регион. Проектът ще повиши и информираността на населението в целевите общини за опазване на горските екосистеми в Странджа.

Опазването на пограничните горски територии от край време представлява интерес както за българската, така и за турската държава. Отговорните ведомства на двете страни поддържат добри взаимоотношения в рамките на реализираните досега проекти, което е предпоставка за развитие на съвместна дейност и взаимопомощ и занапред.

Оставете коментар

avatar