На 08 май фондация „Биоразнообразие” публикува становището си относно Доклада за оценка степента на въздействие на ОУП на община Царево. Според фондацията, в ДОСВ са допуснати множество грешки и неясноти от административен характер, липсват задължителни атрибути, картовия материал не е достатъчно прецизиран, а някои от изчисленията относно влиянието са неточни.

Най-големият порок на документа е липсата на Екологична оценка, което възпрепятства гражданите и заинтересованите лица да преценят адекватно степента на въздействие спрямо защитените зони от Натура 2000. Това е и нарушение според Закона за устройство на територията.

Според „Биоразнообразие” в публикувания документ липсват и задължителни атрибути на ОУП като обяснителна записка, план схеми на техническата инфраструктура и прилежащата акватория – съществуващи и планувани за строеж пристанищни съоръжения, и правила и нормативи за прилагане на ОУП. Пояснителният картов материал към доклада също е неправилно илюстриран, тъй като мащабът е погрешен, а цветовете, обозначаващи земеделски и горски територии са близки до този на урбанизираните, което затруднява разчитането. Тълкуването се затруднява и от липсата на други елементи в картите – пътна и железопътни мрежа, пристанища, летища, електро-, газо- и нефтопроводи, електронни съобщителни мрежи, водопроводи, пречиствателни станции и др. Това прави невъзможно за гражданите да вземат адекватна преценка относно степента на въздействие на новия ОУП на община Царево върху съществуващите и спрямо бъдещите урбанизирани зони, както и върху защитените зони.

Новият ОУП на община Царево е и в нарушение на Закона за устройство на черноморското крайбрежие, тъй като е запланувано строителство с цел туризъм върху подвижни, неподвижни (бели и сиви) и облесени дюни.

Относно защитените зони също има неточности в плана – границите на природен парк „Странджа” са неточно отразени и някои части противоречат на европейски директиви, влиянието върху защитена зона „Ропотамо” (около 1/3 от крайбрежието на община Царево до р. Караагач) не е предвидено, не е включена и оценка на кумулативния ефект от осъществяването на инвестиционните планове спрямо защитените зони по Закона за биологичното разнообразие. Не е отчетен и ефектът от увеличаването на строителството в крайбрежните зони на Синеморец, Варвара и Резово, чиито повишени нужди от електро- и водоснабдяване и необходимата за тях нова инфраструктура ще доведат до застрояване в защитена зона „Странджа”.

Некоректно посочена е и степента на въздействие върху местообитанията на шипоопашата, шипобедрена, обикновена блатна и каспийска блатна костенурка, пъстър смок и видра. Такива местообитания са подвижните, неподвижните и облесените дюни, влажни понижения между дюните и низинни сенокосни ливади, за които степента на въздействие е определена като „нулева”, а в действителност е почти 1%, което се счита за значително въздействие.

Според фондация „Биоразнообразие” Докладът за оценка степента на въздействие на ОУП на община Царево би трябвало да бъде върнат за преработка, тъй като в този си вид не може да послужи пред Министерство на околната среда и водите.

Оставете коментар

avatar